1 KORINTIANA 6.1-11 F. 6

NY ADY EO AMIN’NY MPIANKAVIN’NY FINOANA

Ny Fitsarana (1-4). Tokony ho entina eo amin’ny fitsarana ve ny adin’ny samy kristiana ? Tsy mendrika ny kristiana izay hitsara an’izao tontolo izao, hitsara ny anjely ny hitondra ny adiny eo anatrehan’ny mpitsara jentilisa. Nahoana? Manala- baraka an’Andriamanitra, mahafarofy ny fahefan’ny fiangonana,  mahatonga fizarazarana, miteraka fanamavoan’izao tontolo izao ny fiangonana, mahatonga ireo mpino hianjadian’ny didim-pitsarana,…

Ny andraikitry ny Fiangonana (5-8). Tsy manamaivana ny fitsaran’izao tontolo izao i Paoly na milaza fa tsy mahavita azy izy ; tsy tokony ho andraikiny ny ady ao am-piangonana. Ny tranga miseho dia tokony hatrehana sy handraisana fepetra araka ny Tenin’Andriamanitra (2Timoty 3.16). Ny fiangonana no natao handamina sy hanamboatra ny adin’ny mpirahalahy.

Kilema ny ady (9-11). Ny marina dia tokony tsy hisy akory ny ady eo amin’ny mpirahalahy ao am- piangonana. Ho an’ny kristiana, inona no baiko lehibe indrindra sy ny manaraka azy ? Ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny fitiavana ny hafa (Matio 22.37-40). Ny fitiavana dia manarona zavatra maro ka mahatonga fandeferana, faharetana…

 

Fantatrao  ve  fa  tonga  tsy  fahamarinana ny  fananana  ady  amin’ny  namana?  Moa ve handova ny fanjakan’ Andriamanitra ny olona tsy marina? Iza avy ireo tsy handova ny lanitra? (9, 10)

Isaorana ny Tompo, fa noho ny famindrampony, dia voasasa isika, nohamarinina sy nohamasinina tamin’ny anaran’i Jesoa Kristy sy tamin’ny Fanahin’Andriamanitra

 

“Ary  ankehitriny  dia  kilema  aminareo  ny ananareo ady amin’ny namanareo. Nahoana no  tsy  aleo  mandefitra  ny  tsy  rariny  aza  ianareo  ?  Nahoana  no  tsy  aleo  maharitra hambakaina aza ianareo?” (1 Korintiana 6.7)