1 KORINTIANA 3.1-9 F. 2

 

NY TOETRA SAHAZA NY MPINO

 

Mifanohitra amin’ny antso voarainy ny toetran’ny Korintiana. Nahoana ireo mpino tao Korinto izay efa tonga olom-baovao no mbola mifanditra (3) sy mizarazara indray (4) toy ny zaza ara-panahy (1b) tsy matanjaka ka miaina amin’ny ronono lava izao fa tsy amin’ny vetin-kanina (2) ? Hita eto ary fa tsy miavaka tsara ny olona manana ny Fanahy Masina nefa tahaka  izay  mbola  nofo (1: “mbola fehezin’ny maha-olombelona”  DIEM) sy ireo olona tsy manana ny Fanahy (2.14: “olona araka ny nofo ihany”). Rehefa tsy miambina ny mpino dia mety miaina ao anaty fahotana ihany ka mahatonga ny tsy mpino hiteny mihitsy hoe “raha mitovy amin’ny fiainan’izao tontolo izao ihany ny fiainanareo kristiana, nahoana  izahay no tarihinareo ho tonga kristiana ?”. “Ianareo no itenena ratsy ny anaran’Andriamanitra any amin’ny jentilisa” (Romana 2.24)

 

Mpanompo tsy mahasoa ihany Paoly sy Apolosy. Tsy izy ireo no tokony homem- boninahitra hoy Paoly satria tsinontsinona ihany (5, 7) fa Jesoa Tompo  (5)  izay  tompon’ny  asa no sady mampitombo (6b, 7). Toetra mendrika alain-tahaka izao fanetrentenan’i  Paoly  izao satria indraindray rehefa  mahomby  ny  asa ataony dia lasan’ny mpanompon’Andriamanitra ny voninahitra tokony ho an’ny Tompo. Tsy fanetren-tena diso toerana koa  anefa  ny  an’i Paoly satria miaiky izy fa fitaovana eo am- pelatanan’Andriamanitra hanatanterahana ny sitrapony : mitarika ny hafa amin’ny finoana (5b), mamboly (6) sy miara-miasa amin’Andriamanitra ao amin’ny sahany (9).

 

Mila mandinitena ny tsirairay : Sao mba   izaho   no   loharanon’ny   fizarazarana    ao

amin’ny fiangonana misy ahy ?