1 KORINTIANA 1.10-25 F. 1

IZA NO HENDRY , IZA NO ADALA ?

 

Jesoa no mampiray. Gaga i Paoly famisy fizarazaraanaao Korinto ka misy milaza ho antokon’i Paoly na Kefasy , na Kristy (11-13a).  

Fa angaha tsy an’i Kristy daholo izy rehetra?  Miantso mafy ary izy mba ho foanana izany fisarasarahana izany ka mba ho tena iray ny vahoakan’ny Tompo : iray saina , iray hevitra (10).

 

Kristy no banjinina fa tsy ny mpanompony. Mendrika hajaina ny mpanompon’Andriamanitra rehetra kanefa tandremana mba tsy hahazo toerana be lavitra noho ny Tompo izy ireny satria Jesoa no loharanon’ny famonjena (13) ? Mahafaly an’i Paoly ary ny tsy nanaovany batisa olona maro (14 , 15) fandrao hisy hirerahera hoe izy Paoly mihitsy no nanao batisa azy !

 

 

Ny fahadalan’ny hazo fijaliana. Ny sasany tamin’ireo olon-kendry mahay kabary [Na: “rhéteur”] grika fahiny dia nahay mamadika ny zava-diso ho marina amin’ny teny tsara lahatra! Ny filazantsara torian’i Paoly dia tsy miankina amin’ny fahendren’olombelona (17b) toy izany fa manambara ny hazo fijaliana (23a) izay fahadalana ho an’ny grika (jentilisa : 23b). Tsy tantaran’olona voahombo mantsy no mahaliana ireto farany fa fahendrena sy fahalalàna zava-miafina (jereo Asa 17.18-21). Ry zareo jiosy kosa tafintohana (23b) satria Mesia hanafaka amin’ny Romana no andrasany fa tsy olona voafantsika,resin’ny Romana! Izay heverin’ny olona ho fahadalana sy fahalemena anefa dia fitaovam-pamonjen’Andriamanitra (18) satria tsy mahavonjy velively ny fahendren’ny hendry (19- 21)

 

Fanontaniana : Sao mba izaho no ifikiran’ny olona bebe kokoa fa tsy ny Tompo ?