JAONA 10.31-42  F. 1, 2

TANJON’I JESOA : MBA HO FANTATRA SY HO EKEN’NY OLONA FA IZY NO ANDRIAMANITRA

Im-pito no voalaza ao amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona fa nikasa hamono an’i Jesoa ny Jiosy. 

Endrika isehoan’ny tsy finoana ny fanaovana herisetra. Nandà an’i Jesoa ny Jiosy tamin’ny alalan’ny herisetra : 1°) teny mahery niampangàna Azy, 2°) fampiasàn-kery (hitora-bato), 3°) ary niafara tamin’ny fanomboana Azy tamin’ny hazofijaliana. Tsy marina ny fanambaràn’ireto Jiosy ireto hoe : “tsy asa tsara no itorahanay vato Anao …”; satria efa nikasa hamono an’i Jesoa izy ireo noho ny nanasitranany ilay lehilahy maty tanana tamin’ny andro Sabata (Lioka 6.6-11). 

Manaporofo ny tsy finoana sy fandavana an’i Jesoa ny fampiasana herisetra. Izay tena mino an’Andriamanitra dia afaka matoky ny teny hoe “Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina” (Eksodosy 14.14). 

Miaro ny Teniny sy ny tenany i Jesoa. Tsy tahotra ny hotoraham-bato no niarovan’i Jesoa ny Teniny sy ny tenany, fa fahaterena hijoro ho vavolombelon’ny fahamarinana (Jaona 18.37). Soratra Masina no nentin’i Jesoa nandresy lahatra azy ireo. Na dia nokasaina hovonoina aza i Jesoa, dia fitiavana no nasetriny izany: nitaona azy ireo hino Azy Izy, mba hahafantarany sy hanekeny fa Izy no ilay Mesia, ary manome azy fiainana mandrakizay (28). 

Jesoa sy Jaona mpanao batisa. Na dia efa noheverin’ny sasany ho ilay Mesia aza i Jaona dia tsy nilaza ny tenany ho Kristy izy (Lioka 3.15-16); fa nanatanteraka tsara ny asany izy, dia ny hanomana ny fahatongavan’ny Mesia (41). 

Tandremo : Diso hevitra tanteraka izay milaza tena ho Kristy, na dia avelan’Andriamanitra mahavita asa mahagaga aza. 

Vavaka : Tompo ô, ampahafantaro ny momba Anao marina amin’ny alalan’ny Teninao sy ny Fanahinao Masina aho. Amena !