ASAN’NY APOSTOLY 2.37-47  F. 1, 3

MITONDRA FIOVANA

Voatsindrona tam-pony (37). Feno hery sy fahefan’ny Fanahy Masina ny toritenin’i Petera ! Nahatsiaro ho meloka sy voakasika manokana ny toritenin’i Petera ireo Jiosy tsy omby 3000 nanatrika teo ! Singa 2 no miara-miasa ahafahana mahatakatra ny hafatr’Andriamanitra : 1°) Ny fihainoana tsara izany ; 2°) ny fanokafana ny fo sy ny saina amam-panahy hiasan’ny Fanahy Masin’Andriamanitra. Tsy mijanona fotsiny eo amin’ny fihetsempo (voatsindrona tam-po, mety misy mitomany migogogogo) kanefa, fa manaiky handray fanapahan-kevitra hiova ka hanontany hoe : “Ry rahalahy, inona no hataonay ?” (37). « Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. » (Hebreo 4.12). Maneke hiasàn’ny Tenin’Andriamanitra e !

Mibebaha (38-39). Mazava ny hafatra takiana hankatoavina ! Mibebaka ! Dingana iray lehibe ny fibebahana : izany hoe miaiky ny fahotana ary mangataka famelan-keloka sy fanafahana fa tsy mahavonjy tena, manaiky fa i Jesoa no maty nisolo voina ny olon-drehetra ary mamonjy izay rehetra nandray sy nanaiky Azy ho Tompo. Rehefa avy nibebaka tamin’ny fahotany ny olona iray dia tonga olom-baovao,nandray an’i Jesoa Tompo ary mandray ny Fanahy Masina (Jaona 1.12).

Fiombonan’ny mpino (40-47). Nandroso ary tena niroborobo fatratra ny Filazantsara taorian’ny Pentekosta. Nivondrona, nifanohana ary niombona tanaty firahalahiana sy fifankatiavana ireo Kristiana tamin’izany (44-46).

Vokatra : « … Ary ny olom-bonjena dia nanampin'ny Tompo isan'andro ho isan'ireo. » (47)