1 MPANJAKA 19.1-21 F.1,2

MANDALO NY MPANOMPONANDRIAMANITRA

Ahaba tsy nijoro manoloana an’i Jezebela. Rehefa nabaribary tamin’i Ahaba fa Jehovah no Andriamanitra (18.39), dia tokony nanapa-kevitra hentitra hitodika Aminy izy. Rehefa niatrika an’i Jezebela (1) ary izy, dia tokony efa didim-pitondrana mandrara ny fanompoana an’i Bala no teny an-tanany. Tsy izy ve no mpitondra araka ny fanamarihan’i Jezebela taminy tamin’ny raharaha Nabota hoe Moa ianao tokoa va no manjaka amin’Isiraely ?” (21.8). Kanjo mpanjaka mihazohazo no hitan’i Jezebela  ka dia nivoady izy hampamono an’i Elia  izy (2).

Reraka Elia lehilahin’Andriamanitra. Manoloana ny fandrahonan’i Jezebela dia nihonzongozona ny fahatokian’i Elia an’i Jehovah ka lasa nandositra izy (3), ary nangataka ny ho faty mihitsy aza (4). Nandefa anjely hampahery sy hamahana azy Andriamanitra (5-7) sady naniraka azy nankany Horeba  (8). Rehefa tonga tany izy dia hoy  ny Tompo taminy “Manao inona aty hianao ry Elia” (9b, 13b) ka  navalin’ny mpaminany fa ny tsy fahombiazan’ny asany no tena navesatra taminy (10,14). Nihaino azy  Jehovah ka nanapa-kevitra fa Elisa no hisolo azy (16).

Ny antsoni Elisa. Teny an-tsaha fiasany Elisa no nahazo ny antson’ny Tompo  ka dia nafoiny  tsy nisy hatak’andro ny asa fivelomany ary lasa nanaraka an’i Elia izy (20, 21). Raha mihisatra mandrakariva ny famaliana ny antson’ny Tompo dia tsy mba toy izany ry Elisa sy Levy (Matio). Ity farany koa dia teo aminny asany no nilazanny Tompo hoe Manaraha Ahy. Ary nahafoy ny zavatra rehetra izy ka … nanaraka Azy” (Lioka 5.27-28).

Mahereza e!  Mety tratry ny fahakiviana koa ny mpanompon’Andriamanitra. Mila mifampivaka sy mifikitra amin’Ilay miteny hoe Matokia, fa Izaho ihany, aza matahotra” (Matio 14.27).