1 MPANJAKA 17.1-24 F.1, 2

VELONA TOKOA  JEHOVAH !

Toa nilamindamina tao amin’ny fiainam-panompoan-tsampiny Ahaba kanjo indro nipoitra tampoka Elia.Toy ny fiasan’ny Fanahy izay tsy fantatra izay ihaviany (Jaona 3.8) no fihavian’i Elia eto.

Tsy Bala no mifehy ny orana. Tiani Elia habaribary amin’i Ahaba izay efa lasa mpanompon’i Bala  (16.31) fa  miankina amin’ Ilay tena Andriamanitra ny filatsahan’ny orana  na tsia (1; Matio 5.45b).  Fahasahiana lehibe no nasehon’ny mpaminany  eto satria mety mahafaty ny  fitsikerana ny mpanjaka  tahaka izay nahazo an’i Jaona  (Matio 14.4, 8-11), izay ambaran'ny Tompo fa Elia vaovao (Matio 17.12).

Ny Tompo no miahy an’i Elia. Nampiasain’Andriamanitra tamin’ny fomba mahagaga ny goaika (4-6) sy ilay vehivavy mpitondratena (9-16) hikarakara an’i Elia. Ny tena izy koa anefa dia Elia no  namelona an’io vehivavy io  izay efa saika maty mosary  (12b) ! Aza milaza ary hoe Inona no hohaninay?” (Matio 6.31), satria  ny Ray aza mamelona ny voro-manidina  (Matio 6.26) ary indraindray koa ny voro-manidina  no asainy mamelona ny olony...

Nahoana no Sidona no nofidinAndriamanitra? Tsy tao Isiraely fa tany Sidona  no nampialokalofanAndriamanitra an’i Elia (ny mpaminany  tsy masina an-taniny : Lioka 4.24 !). Tsy hadino koa fa tanàna Jentilisa nandehanani Jesoa i Tyro sy Sidona (Matio 15.21-28). NofidianAndriamanitra angamba Sidona satria ao an-tanànan’i Jezebela izay  sidoniana (1 Mpanjaka 16.31) mihitsy no tiany hanehoana ny heriny ka ilay mpitondratena dia efa resy lahatra, rehefa velona indray ny zanany, fa “marina ny tenin’i Jehovah“ aloakan’ny vavan’i Elia ( 17-24).

Diniho tsara: tahaka ny namangianAndriamanitra ani Ahaba sy ilay mpitondratena  dia aza avela handalo ny famangianAndriamanitra anao.