IREO TENY 7 NATAON'I JESOA TEO AMIN'NY HAZOFIJALIANA

IREO TENY FITO NATAON'I JESOA TEO AMIN'NY HAZOFIJALIANA.

TENY FAHA- III (03 ):

HOY JESOA TAMIN'NY RENINY :"RAVEHIVA VY, INDRO NY ZANAKAO ! ARY HOY KOA IZY TAMIN'ILAY MPIA NATRA : INDRO NY RENINAO !!!" ( JAO.19.26-27 ). HOY JESOA TAMIN'I MARIA, RENINY, INDRAY ANDRO :"RAVEHIVAVY , MOA MIFANINONA AKORY IZAHO SY IANAO ! TSY MBOLA TONGA NY FOTOAKO!" ( Cp Jao.2.4 ) . TSY NAMALY AZY NY RENINY TAMIN'IZAY !

( isika mpamaky no gaga sy vaka saina , nandre izany Tenin'i Jesoa tamin'ny reniny izany, tamin'ny fotoany) ETO AMIN'NY HAZOFIJALIANA , VAO MITENY AMIN'NY RENINY INDRAY I JESOA , IZAY TENY VAO MAINKA MAHA-VAKA NY SAINTSIKA TSY MAHALALA NY ANTONY NILAZANY IZAO

: ● ...hoy Izy amin'ny reniny : RAVEHIVAVY, INDRO NY ZANAKAO ! Fantatsika tsara fa "tsy zanaka naterak'i Maria tsy akory i Jaona" , fa iray tamin'ireo zanak'i Zebedio , rahalahin'i Jakoba . IZY NO ILAY MPIANATRA TIAN'I JESOA( indrindra )>>Jao.13.23 ; 20.2 21.7 , 20 . Azo ambara fa ""mifarana eto amin'ny Hazofijaliana , maty Ilay Jesoa tonga Olona , nitafy ny Tenan'ny ety an-tany , araka ny fampianaran'ny Apostoly Paoly ( cp 1 Kor.15.40 ), naterak'i MARIA VIRIJINY. REHEFA HITSANGANA AMIN'NY MATY IZY , DIA HITAFY NY TENAN'NY ANY AN-DANITRA , DIA "ILAY TSY METY HO LO"( 1 KOR.15.54 ). I JAONA , IZAY HIARA-MONINA SY HIARA-BELONA AMIN'I MARIA NO TONGA ""ZANAK'I MARIA"", HIARA-MIAINA AMINY HAMENO NY TOERANA BANGAN'I JESOA , EO AMIN'NY ANKOHONAN'ITY RENY NITERAKA ( NOFO) AZY ITY ! ARY MINO AHO FA ETO ISIKA NO ""MIANATRA IZANY FIARAHA N'NY ZANAKA( MARINA) SY NY RENY ( NITERAKA) MONINA SY MIAINA IZANY !

"" ARY NAHOANA NO TSY MBA NILAZANA NY RAINY (JOSEFA)? NY RENY NO ""FANAKA MALEMY KOKOA"", MILA AKAIKEZINA KOKOA , TOHANANA , AMPAHEREZINA ...( Cp 1 Pet.3.7 ) indrindra raha amin'izao ""ZAVA-MITRANGA"" ATREHIN'NY ANKOHONANA NISY AN'I JESOA IZAO !

● ARY HOY KOA JESOA TAMIN'ILAY MPIANATRA :"RALEHILAHY, INDRO NY RENINAO!" <<>> NY FANKATOAVAN'I JAONA NY TENIN'I JESOA NO HAHATAN TERAKA SY LAVORARY ILAY ""FIAINAM-PIANKOHONANA KRISTI ANA"" NAVELAN'NY TOMPO HOTAHAFINTSIKA !!! TSY AZON'NY ZANAKA ATAO NY MIALA BALA , KA TSY HIKA RAKARA, HIAHY NY ""RENINY"", DIA ILAY ""NISOTRO NY RANO TSY TIANA, NIANKIN-DRINDRINA IRERY, NITONDRA FOLO VOLANA AN-KIBO""!!!

<<< ANAKA, TSAROVY FA TSY NILATSAKA HO AZY AVY TANY AN-DANITRA , NA NIPOITRA FOTSINY AVY TAO AMIN'NY TANY TSY AKORY IANAO !!! FA IO "RENINAO" IO NO ""NAHITANAO MASOANDRO""! MILA SY MIANKINA AMIN'NY FITIAVANAO IZY ! {[《( raha mbola mety sy mitady ary miandry ny hikarakaranao azy izy , DIA ATAOVY IZANY !!! )》]} !!!

TEO AMIN'NY HAZOFIJALIAN'I JESOA , ILAY LOHARANO HITERAKA NY FAMONJENA ANTSIKA , NO HANOVOZANTSIKA IZANY FIAINAM-PIANKOHONANA ANKATOAVANA NY TOMPO , KA HAHALAVORARY NY FIFALIANTSIKA IZANY !!!

TANTERAHIN'NY TOMPO NY FIFALIANTSIKA

! AMEN !

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA

FJKM ANKADIFOTSY