Tafahaona volana Septambra 2019 - Manompoa ny Tompo amin’ny Fahamarinana”

Tafahaona volana Septambra 2019.

“Manompoa ny Tompo amin’ny Fahamarinana” Fanompoana tsy aroaroana fiatsarambelatsihy no ankasitrahin’ny Tompo. “Mofo tsy misy masirasira no hohaninareo” hoy Izy. Tsy misy olona tsara, na madio, na masina avy amin’ny tenany, fa samy ratsy sy tsy madio, ary mpanota avokoa isika rehetra. Tsy misy olona mendrika sy manan-kalahatra eo anatrehan’Andriamanitra, fa Masina, Masina, Masina Indrindra Izy! Ka tsy misy olona afaka mirehareha, ka hilaza tena fa tena mety ny ataony, fa avo sy manerinerina ary tsy takatry ny saina ny Fitoeran’ny Tompo! Izany rehetratra izany no ilantsika ny Tenin’Andriamanitra, dia ny Fitarihan’ny Fanahy Masina antsika hahalala izay voasoratra mba ho Fanilon’ny tongotsika sy Fanazavana ny alehantsika, dia izy hataontsika! Ny Fanompoana ny Tompo dia tsy natao hialokalofan’ny “tia ratsy”! (minia manao ratsy, manisy ratsy ny namany) Ny Fitarihana sy Fanazavan’ny Fanahy Masina no ahazoantsika manompo Azy tsy miatsaravelatsihy! Rehefa “manao” (manompo), dia manao tsara sy araka izay tokony ho izy, manokantena hanompo! Tsy toy ny olona mila sitraka amin’ny olona, fa manolotena hanatanteraka izay zara fanompoana niantsoan’ny Tompo azy! Koa ny “Manompo ny Tompo amin’ny Fahamasinana”, dia ny fanokananao ny fiainana, hanompo an’Andriamanitra, araka izay ampianaran’ny Fanahy Masina hanaovanao ny Zara Fanompoanao Azy! Aza mody manompo! Fa tena manompoa ny Tompo amin’ny fonao sy ny sainao sy ny herinao ary ny finiavanao manontolo! Mahereza ka mahefà be! Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA