Tafahaona volana Oktobra 2019 - "Maniria ny haminany”

Tafahaona volana Oktobra 2019

“Maniria ny haminany” “Koa amin’izany, …, maniria fatratra ny Haminany…” (1Kor 14:39) Rehefa mamaky ny 1Kor 14:23 sns, dia mazava ny hevitry ny hoe “Maminany”, dia ny milaza ny Tenin’Andriamanitra, manambara ny Sitrapon’Andriamanitra, hahalalan’ny nihaino izay tadiavin’ny Tompo aminy. “Tsy mety raha mandao ny Tenin’Andriamanitra izahay… fa izahay kosa haharitra amin’ny Fivavahana sy ny Fampianarana” (Asa 6:2,4). Te hisintona ny sainao aho ry rahalahy sy anabavy’ mba handinihanareo ity Asa 6:1-7 ity : Mizara roa mazava tsara ireo Asa Fanompoana mila hanokanantena, dia Ny hampianatra ny Tenin’Andriamanitra, ny Haminany; Ny hitandrina ny Latabatra, dia ny raharahan’ny Diakona (toa ifandroritana sy ifandrolbahana fatratra). “Maniria ny Haminany” ry FJKM, dia ny ho “Mpitory Ilay Filazantsaran’ny Famonjena”, ny hanome toerana voalohany sy lehibe ao amin’ny fanompoan’ny Mpino, ny Fitoriana ny Tenin’Andriamanitra! Mihazakazaha hiofana ho “Mpaminany”, dia ho Mpitondra ny Tenin’Ilay Andriamanitra Avo Indrindra, fa aza “mifandripaka” amin’ny fandroritahana ity Asa “nialan’izy 12 lahy Apostoly ity.” “Maniria fatratra ny haminany”, fa amin’izany no hisoloanao tena ireo Apostolin’i Kristy! Fa raha tsy zakanao ny Haminany, dia tohany (fa aza toherina) ny “Asa Fitoriana ny Filazantsara”, vaindohandraharahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy (cp 1Kor 14:32). Ny Diakona izany tokony (tsy maintsy) ho naman’ireo manokantena hitory ny Filazantsaran’i Kristy! Ireo Diakona hanompo ny vahoakan’Andriamanitra, fa ianao “maniria ny hitondra ny Tenin’Ilay Mpanjakan’ny Mpanjaka. Amena. Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA