Tafahaona volana Mey 2019 « Manàna fahamarinana eo anatrehan’ny Tompo »

Tafahaona Mey 2019

« Manàna fahamarinana eo anatrehan’ny Tompo »

 

Ianao no madio         

Mba diovy aho re !

Ianao no marina

Mba hamarino aho re !

Ianao no masina

Mba hamasino aho re !

 

« Koa amin’izany, satria efa NOHAMARININA tamin’ny Finoana isika, dia aoka isika HANANA FIHAVANANA amin’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika. » (Rom 5 :1)

 

Hoy ny Mpitoriteny 7 :20 « tsy misy OLONA MARINA ambonin’ny tany izay manao tsara ka tsy manota. » Ary koa ny Rom 3 :23 « fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny Voninahitra avy amin’Andriamanitra. » Ary hoy Jesoa Tompo : « Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana… » (Jao 14 :6).

Koa raha omen-teny isika zanaky ny FJKM amin’ity volana Mey 2019 ity hoe : « MANANA FAHAMARINANA eo anatrehan’ny Tompo » dia ny HIAHAVANANTSIKA amin’Andriamanitra no fototra sy loharanon’izany Fahamarinantsika izany ! (Sois en paix avec ton Dieu). Aza avela hisy na iza na inona hanapaka ny Fihavananao amin’Izy Tompo ! Fa tsy hanana ny FAHAMARINANAO avy aminao irery ianao.

 

« Manàna Fahamarinana eo anatrehan’ny Tompo » = « Manàna Fihavanana amin’ny Tompo » ! Ny tafahavana (=vita fihavanana amin’ny Tompo) no afaka (manan-kery, cp Jao 1 :12) hanana Fahamarinana eo anatrehany ! Tsy manana na inona na inona halahatrao eo anatrehany hahamarina anao ianao. Tomoera amin’ny Finoanao ny Tompo ianao, dia hanana ny Fahamarinanao eo anatrehany !

 

Mahereza ary ! Momba anao hatrany ny Tompo !

 

Amen !

 

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA