Tafahaona volana Martsa 2020 "Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao"

Tafahaona

Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao

« Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona ;koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho. »( Isaia 44 :22)

« Miodina », «  maniasia », «  niala tamin’Andriamanitra », «  nandao ny Tompo »… ireo no voambolana ilazan’ny Soratra Masina ny lalantsika olombelona. Mamaly kosa ny Tompo hoe « Avia » « miverena », «  mankanesa aty Amiko », «  modia »… !!! Ny hanalavitra tsy hanatrika ny Tavan’andriamanitra, toy ny « Niafenan’i Adama sy Eva », raiamandreny nipoirantsika rehetra, no mahamailaka antsika. Nefa noho ny Fitiavan’ny Tompo antsika, dia miantso antsika hiverina Aminy hatrany Izy ! Tsy mahafoy antsika Izy. Fantany fa « hoviravirain’ilay ratsy » dia satana fahavalo, isika, raha vao lavitra ny Tompo !

Koa raiso ho marina ho anao ny faharesendahatry ny mpanao salamo hoe : « Fa izaho dia ny akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy »( salamo73 :28a) «  ary izay manatona Ahy  (=miverina Amiko), hoy ny Tompo dia tsy mba ho laviko mihitsy » ( jaona6 :37b). Aza manaiky ampitahorin’ny devoly hoe : « tsy handray anao intsony Andriamanitra, fa ratsy loatra ianao » ; rain’ny lainga, sady mampandainga izy. ( cp jaona8 :44b) . Tena tia anao mandrakizay (na aiza na aiza, na rahoviana na rahoviana, ary amin’ny toe-javatra manao ahoana na  amin’ny toe-javatra manao ahoana ) Andriamanitrao !

« Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao » ! fa tsy hanoso-botanana anao Izy. Mandray anao amim-pitiavana Izy. « Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah… »( Isaia1 :18)

Aza mangataka andro ! Aza miherikerika foana ! Aza misalasala ! Aza matahotra fa manatona Azy ! Miandry anao ny Tompo !

Amen !

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA