TAFAHAONA volana Jolay 2019. "MANATRIKA NY MINO NY TOMPO”

tafahaona volana jolay 2019

MANATRIKA NY MINO NY TOMPO”

Mafy sady sarotra indrindra amin’ny fiainantsika kristiana izany hoe “Andriamanitra miamboho” fa tsy manatrika antsika izany. Toy ny “nilaozan’Andriamanitra”, “nialan’Andriamanitra” izany TSY ATREHINY izany ! Mba ianaro ilay Tsodrano Aaronika, nampitondrain’ny Tompo ny Mpisorona Mpanompony hoe : “Hitahy anao anie Jehovah, ka hiaro anao ; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah, ka hamindra fo aminao ; Hanandratra ny Tavany aminao anie Jehovah, ka hanome anao Fiadanana” Cf Nom 6:23-27 Izay arahin’ny Asa Lehibe hotanteraka aminao hoe : “Dia hametraka ny Anarako amin’ny Zanak’Isiraely izy, ary Izaho hitahy azy.” Rehefa “manatrika anao” ny Tompo dia : Mamindra fo aminao Izy ; Manome anao fiadanana Izy ; Mitahy anao Izy. Ary mametraka ny Anarany ao aminao Izy. (Cf Jao 14:15-17) Io fanatrehany anao io no hombany anao na aiza halehana, na raoviana ivelomanao. (Cf Mat 28:20) Tsy noho ianao, fa noho ny Safidin’Izy Tompo Irery no anatraheny anao mandrakariva ; mainka fa EFA MATY NISOLO ANAO NY TOMPO. (Cf Jao 15:16) Manan-jara isika noho izany “Faharipon’ny Tompontsika” izany. Eto no ampiharany ilay TOETRA FENON’NY FITIAVANY, antsoin’ny Hebreo hoe “HESED”-n’Andriamanitra ! Sady TIA Izy, no SARO-PIARO, ka mety tezitra, nefa MAMINDRA FO hatrany ! Koa aza matahotra na manahy foana, fa na dia “Avo fitoerana aza Izy, dia Iva fijery” ! Ka manatrika anao mandrakariva !

Amena. 

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA