Tafahaona volana Aprily 2019 “Hazòny ny famonjen’ny Tompo”

Pasteur RANJAKAVOLA

 “Hazòny ny famonjen’ny Tompo”

            Hankalaza ny « Paska » isika, dia ny Fidiran’Andriamanitra an-tsehatra, hamonjy ny olony . ny nataon’ny Tompo, tamin’ny Izy nanafaka ny Vahoaka Isiraely tao ambany vahohon’ny Faraon’ny Egypta : Mazava io famonjeny ny olony io !

Ianao koa ry Fiangonana, Isiraely Vaovao, dia matokia, fa hamonjy anao ny Tompo.

            Ny an’ny isiraely, dia ny Faraon’ny Egypta no « nampahory »azy, ka nila ny nanafahan’ny Tompo azy. Fa ny anao kosa, aza matahotra, hitondra anao hivoaka, handresenao izay « nampahory » anao ny Tompo. Azo antoka, fa tsy hanary na hahafoy anao Izy, tahaka ny tsy nanariany na nahafoizany ny Zanak’Isiraely ! Na dia efa nampahoriana nandritra ny 400 taona (4 taonjato) mihoatra aza.

           Tsy mbola niova io fanafahan’ny Tompo io, hatry ny « omaly » (tany Egypta). Tsy miova io, mandraka ankehitriny. Ary tsy hiova io mandrakizay satria Andriamanitra Iray ihany io efa « namonjy » ny Isiraely io. Nitondra Fiangonany namakivaky ireo taonjato maro nisedrany ny tantarany. Ary mbola azo antoka, hiaraka sy homba antsika hatrany Izy.

            Fa iny « Paska » namonjen’i Jehovah ny Olony tany Egypta iny (cf Eks. 11 sy 12)no notanterahin’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazofijaliana. Ny Zanak’Isiraely, « Fampahorian’olombelona », fa ny fanafahan’i Jesoa antsika dia niantoka hatramin’ny Fandresentsika ny devoly sy ny Fahafatesana, fa efa nitsangana tamin’ny maty tokoa Jesoa, mba hampiharihary sy tsy hisalasalantsika fa mazava ny famonjen’i Jesoa izay rehetra mino Azy !

           « Velona Jesoa ! » Mazava ny Famonjeny anao.

           Veloma ao amin’ny Tompo ! Amen !

 

Ny Mpitandrina Ranjakavola