Finaritra volana Novambra 2023

pasitera RAVALOSON

"TSENAO AMIN'NY FIHAVIANY NY TOMPO"

Ry havana, mpiara-manompo

 Mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie hianao, tahaka ny hanambininana ny fanahinao ihany. III Jao 2 Amin'ny fifaliana lehibe no hiarahabana anao indray tojo izao volana Novambra izao. Lohahevitra vaovao indray no hiarahantsika mibanjina mandritra ity volana ity dia ny hoe "TSENAO AMIN'NY FIHAVIANY NY TOMPO."

Ny fihavian'ny Tompo ambara eto dia ny Fihaviana am-boninahitra sy amin-kery sy fahefana lehibe hitsena sy handray ny mino ho any Aminy. Io ilay fampakaram-badin'ny zanak'ondry ( Apok 19:7). Nefa tsy izay ihany fa ilay tena Fihaviana naha mpanjaka hitsara, hanavaka ny tsara sy ratsy, ny Azy sy ny tsy Azy, ny manompo sy ny tsy manompo Azy. Fihaviana hanavaka tsara ho amin'ny fiainana mandrakizay ary ny ratsy sy ny tsy mino ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay.

Koa raha hitsena ny Tompo amin'ny FIHAVIANY isika dia fara fahakeliny misy Fiomanana telo tokony ho atao dia ny FISASANA na FIDIOVANA, ny FIAKANJONAO ary ny FIAMBENENANA.

Ny FISASANA na ny Fidiovana, raha ho avy ny Tompo ka hitsena azy isika dia mila midio aloha. Mila mihavana amin'ny Tompo isika ka mibebaka amin'ny ota natao, mahatsiaro ho tsy tanteraka isika, mpanota tsy mendrika eo anatrehan'nyTompo ka tsy maintsy midio. Ny ran'ny Zanak'ondry no mahadio sy mahafaka ota antsika. Ny olona madio sy vita Fihavanana amin'ny Tompo no afaka hitsena azy am-boninahitra ary ho mendrika ho amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry.

 Ny FIAKANJOANA dia tena fianjaikan'ny olona mendrika ho amin'ny fampakaram-bady Mat 22:11-12. Tena mariky ny fanajana ny fampakaram-bady ny fitafiana mendrika ny amin'izay Jesoa Kristy no fitafiana tsara indrindra fa hoy ny soratra masina "Fa itafio Jesoa Kristy Tompo" Rom 13:14. Mila mitafy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isika, dia araka ny fiatrehan'ny Fanahy Masina mitafy ny famindrampon'Andriamanitra ary sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafia rariny ho fiarovan-tratra ary kiraroy fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsaran'ny fihavanana ny tongotra reo Efe 6:14-15. Aoka hitafy ny fahafenoan'ny fanahy masina isika, dia ireo vokatry ny Fanahy, ny Fitiavana, Fifaliana, Fiadanana, Fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemen-panahy, fahanonam-po( Gal 5:22).

Ny FIAMBENENANA, tena tsy afaka misaraka amin'ny Fiomanana eo amin'ny fitsenana ny Tompo amin'ny Fihaviany ny fiambenana. Mila miambina mandrakariva isika. Tsy fiezahana hamantatra ireo famantarana ny Fihaviany no zava-dehibe fa ny fiomanana sy fiambenana mandrakariva, mba tsy hahatampoka ny Fihaviany na rahoviana na rahoviana na amin'ny ora fahafiry na ora fahafiry dia mila miambina mandrakariva isika. Ny fiambenana tsara dia tsy maintsy miaraka amin'ny famakiana ny Tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ary ny fiainam-piderana Azy. Tsy manome fitoerana ny Devoly fa mila miambina mandrakariva.

Koa vonona mandrakariva ary isika hitsena ny Fihavian'ny Tompontsika ka ifoha, ibebaka ny ota natao, mba ho vita Fihavanana aminy isika, ka itafio avokoa ny fitafiana maha mendrika antsika eo anatrehany ary miambena sy mivonona mandrakariva mba tsy hahatampoka Antsika ny Fihaviany.

 Ary raha tonga Izy hitsena sy handray antsika amin'ny Tenim-pahefana hoe :" Ry Mpanompo tsara sady Mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny Tomponao."

Ny mpitandrina Ravaloson