Finaritra volana Jona 2024

Mpitandrina RAVALOSON

"MIARO NY OLONY NY TOMPO.

" Ry havana malala.

 Ho aminareo anie ny fiadanana. Amin-karavoana lehibe indray no hifampiarahabantsika tojo izao volana Jona manapa-taona 2024 izao. Rehefa avy nandray ny fampaherezana ny Fanahy Masina isika araka ny lohahevitra niainantsika nandritra ny volana Mey iny. Hibanjina lohahevitra vaovao indray isika mandritra ity volana ity dia ny hoe "MIARO NY OLONY NY TOMPO."

Tena fanehoana mazava ny hasarotam -piaron'Andriamanitra antsika olony izany ka miaro na manao izay tsy hahavoazan'ny fahavalo na ny loza, na ny ratsy amintsika Izy. Tahaka ny fiarovan'ny Reniakoho ny zanany amin'ny Papango (Rakibolana Malagasy nosoratan'i Régis RAJEMISA RAOLISON). Tena azo antoka ny fiarovan'ny Tompo antsika ary tokony hanafaka antsika amin'ny tahotra sy ny ahiahy amin'ny lafiny rehetra. Raha vao miresaka isika hoe "MIARO NY OLONY NY TOMPO" dia misy lafin-kevitra vitsivitsy ambaran'izany raha mifantoka ny Perikopa mandritra ity volana Jona ity isika dia ireto izany.

  1. Misakana tsy ho voa : tena Andriamanitra mihitsy no miaro ny loza tsy hahatratra antsika Joda 24,Marka 4:35-41. Mampahatsiaro ny mpianatra anatin'ny tafio-drivotra mahery izay Mampiseho ny fahasiahan'ilay ratsy tahaka ny Liona mierona mifanasa vava( IPet 5:8) izay mitady handrapaka antsika fiangonana. Manana fahefana hampitony sy hampikombona ny fisanasanan'ny vavan'ilay ratsy Andriamanitra ho fiarovana antsika. "Mangina  mitsahara hoy ny Tompo dia voalaza fa nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro." Marka 4:39.
  2. Mitahy :miaro antsika lalandava Andriamanitra, io ilay fomban'Andriamanitra antsika, tsy mamela antsika ho irery na ho kamboty na oviana na oviana ny Tompo Jao 14:18-19. Eo anatrehantsika ary miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra Izy Mat 28:20b,"Ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao." Io fanatrehan'Andriamanitra io no manafoana ny tahotra ary ny ahiahy rehetra. Tena fiarovan'Andriamanitra antsika izany.
  3. Mandrara : tena fiarovana sy fandrarana antsika tsy hanaonao foana izany. Tsy mankasitraka ny faharatsiana Andriamanitra ka arovany sy rarany amin'izany isika satria tsy tiany hisy ho very isika Jao 6:39,Mpanj 16:9. Ny didim- pitiavan'Andriamanitra dia tena fampitandremana sy ny fandrarana antsika tsy hanaonao foana. Saingy tsy araka izay ahitantsika azy ao amin'ny didy folo fahita ao amin'ny Baibolintsika ny fandraran'ny Tompo ao fa tena tenim-pitiavana ho amin'ny lalam-piainana, fitsipim-piainana tahaka ny tondronzotra-piainana fanaon'ny Ray amin'ny Zanaka tiany. Tena miaro antsika amin'ny Ratsy ny Tompo
  4. Mitahiry :miaro amin'ny fahasimbana ny amin'izay mety fahalovana, Jesoa raha nivavaka ho an'ny mpianatra (Jao 17:11-12)dia nangataka ny hitehirizinareo azy ireo amin'ny Anarany mba ho iray ihany ireo, satria Jesoa efa nitahiry azy ireo tamin'ny anarany, ka notandremany fatratra mba tsy hisy ho very afatsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra masina. Ao amin'ny Jesoa no fitehirizana azo antoka tsy hahavery antsika mandrakizay Jao 3:16.
  5. Mandripaka ny fahavalo :ao anatin'ny fiarovana ihany koa ny fandripahana ny fahavalo. Tahaka ny fandripahan'Andriamanitra ireo fahavalon'ny vahoakany izay famaizana mihatra tamin'ny Egytiana tao amin'ny ranomasina mena Eks 15:4-7,10. Tena saropiaro amin'ny mpanompony Andriamanitra ka miaro azy ary tsy mamela ho afa-maina izay mitsangana ho fahavalony. Ny mpanoro-dalana dia mampiasa teny ho anarana entina ilazana an'Andriamanitra ho fiarovana. Toy ny vatolampy fonenana, harambato, batery Sal 71:2,manda fiarovana, fialofako, Andriamanitra Sal 91:2. Tena fiarovana azo antoka ho antsika Andriamanitra. Tsy hiampanga hiahy antsika izay mino sy matoky Azy. "Aza matahotra hoy ny Tompo, fa momba anao Aho ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao." Isaia 41:10a

 

Ny mpitandrina Ravaloson