Finaritra volana Desambra 2023

Mpitandrina RAKOTONIRINASOA Hubert

ANKALAZAO NY MPAMONJY

« Ankalazao ny Mpamonjy », izany indray ny loha-hevitra banjinina amin’izao volana farany amin’ny taona 2023 izao.

 Matetika isika rehefa mihaona amin’ny Tompo dia mibahan-toerana ny vavaka fangatahana. Rariny tokoa izany satria mahatsiaro ho zanak’Andriamanitra isika ka manan-jo itaraina Aminy amin’izay zavatra ilaintsika eo amin’ny fiainana. Jesoa rahateo dia nampanantena fa « na inona na inona no angatahinareo amin’ny anarako dia hataoko izany… » (Jao 14 :13).

Tsy tokony hatao ambanin-javatra kosa anefa ny fanehoana ny Fankalazana Azy satria Andriamanitra miasa Izy : « nanao asa lehibe tamin’ny sandriny Izy » (Lio 1 : 51 a). Misitraka izany asany izany ny zavaboary rehetra indrindra isika olombelona.

Nahary izao tontolo izao Izy no mitondra sy mifehy azy koa. Hoy indrindra i Paoly : « Izy no nihavian’izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony ; Izy anie no homem-boninahitra mandrakizay.Amena » (Rom 11 : 36).

Raha mandinika ny fomba itondran’Andriamanitra ny fiainatsika isika dia mahatsiaro fa tsy takatry ny saina izany heriny izany. Mitaona antsika ny mpanao Salamo manao hoe : « Mihira ho Azy, mankalaza Azy ; saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. » (I Tan 16 : 9). Koa andeha isika haneho eo amin’ny fiainantsika : teny, asa, fihetsika, toetra fa mahay misaotra sy mankasitraka ary mankalaza an’Andriamanitra isika.

Koa ataovy mafy ny antsonao miaraka amin’ny mpanao Salamo manao hoe : »Jehovah Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra ! » (Sal 8 : 1a).

 

RAKOTONIRINASOA Hubert, Mpitandrina