Finaritra Volana Desambra 2022

Mpitandrina RAVALOSON

“An’ny Tompo ny Fanjakana”

 

Ry havana malala.

Ry Kristiana havana.

Ho aminao anie ny Fiadanana.

Arahabaina fa tojo izao volana Desambra, famaranan-taona izao. Fifaliana lehibe ho antsika izany satria nahatratra ny farany ary toa efa miandrandra sahady ny taona vaovao.

Hibanjina lohahevitra vaovao indray isika fiangonana manerana ny sahan’ny FJKM mandritra ity volana Desambra ity: An’ny Tompo ny Fanjakana.

Lohahevitra toa manaitra sy mampieritreritra fatratra izany satria avy namakivaky fotoana maro isika, dia andro sy volana maro nandritra ity taona ity. Nifamahofaho teo avokoa ny trangan-javatra sy ny trangam-piainana rehetra. Tao ny mora, tao ny sarotra, teo ny hafaliana nefa teo koa ny fahoriana na ny andro mahaory. Amin’ny maha mpanompon’Andriamanitra sy ny maha zanak’Andriamanitra, ary ny maha fiangonana antsika dia tokony hanaiky fa teo foana ny Tompo, nitantana sy niady ary niahy ny fiainantsika. Izy no Tompontsika ary azy isika. Izy no ilay Tompo, Mpahary mitondra sy manapaka ary manam-pahefana amin’ny zavatra rehetra. Izy no mpahary fiainana sy Tompon’ny tantarantsika. Azy avokoa izao rehetra izao ny tany sy izay rehetra ary ny mponina eo aminy (Sal 24:1).

Izy no tena Mpanjaka, ary fanjakana Mandrakizay ny fanjakany (Sal 145:13). Izy Andriamanitra( YHWH) no mpanjaka. Izy no manambara ny tenany tamin’i Mosesy hoe : Izaho , izay izy hatrizay  hatrizay ka ho mandrakizay (EKS 1 4).

Izy irery no mpitondra sy mpanjaka manapaka izao rehetra izao amin’ny maha Tompon’ny hery sy ny fahefana rehetra Azy. Naseho tamin’ny asany sy ny fanatrehany ary ny fitondrany ny olona tamin’ny tanana mahery sy sandry nahinjitra.

Ary izay hery sy fahefan’Andriamanitra dia mitoetra eo amin’izay rehetra olom-boahositra, sy olom-boafidy, ary olon-baotendry hitantana sy hitondra ilay firenentsika ity, sy ny tomponandraikitra rehetra eo amin’ny sehatra misy antsika tsirairay fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra Rom 13:1.

Ny mpitondra sy ny tomponandraikitra manam-pahefana rehetra dia mpiara-miasa amin’Andriamanitra ilay Tompo sy Mpanjaka mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana ary mba hahatanteraka ny fanjakan’Andriamanitra ety an-tany mba ho tahaka ny an-danitra.

Ny fanjakan’Andriamanitra dia ambanin’i Jesoa fa efa tonga nefa koa mbola ho avy. Efa tonga tamin’ny fahatongavan’i Jesoa Kristy tety an-tany fanjakana nanehoan’Andriamanitra ny heriny ny fitiavany, ny fahefany ny asany feno fahagagana sy ny fampianarany feno fahefana tamin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Saingy fanjakana mbola miaro faharatsiana sy ny asan’ilay Ratsy. Mbola miandry ny fahatanterahana sy ny fahafenoan’ny fanjakan’Andriamanitra isika ny fiverenenan’i Jesoa Kristy amin-kery sy fahefana lehibe ka hampanginany sy hanafoanany ny hery rehetra ka isehoan’ny hery amam-pahefan’Andriamanitra irery.

Izay rahateo no anisan’ny ventim-bavaka ampianarin’iJesoa antsika dia ny hiaviany fanjakany amin’ny hery sy ny fahafenoany ary ny fahatanterahan’ilay hoe “Ho tonga anie ny Fanjakanao, hatao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Toky lehibe ho antsika izany fa An’ny Tompo ny fanjakana.”

Ny mpitandrina RAVALOSON