Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Toriteny

 • 26/03/2017 13:08 -Alahady 26 marsa 2017

  Alahady 26 marsa 2017 Mananatra anao noho ny fitiavany anao ny Tompo satria tsy zaza sary fa zanaka tiany ianao , mihainoa Azy ka manaraha Azy....

 • 19/03/2017 13:24 -Alahady 19 marsa 2017

  Alahady 19 marsa 2017 Manatòna ny Tompo, maneke ny helokao fa hampijoro tsara anao Izy, Mahereza!...

 • 12/03/2017 18:59 -Alahady 12 marsa 2017

  Alahady 12 marsa 2017 Raiso Jesoa Kristy dia ho afaka handà ny toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàn'izao tontolo izao ianao fa ho velona amin'ny onony sy ho marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra....

 • 05/03/2017 13:20 -Alahady 5 marsa 2017

  Alahady 5 marsa 2017 Asehoy amin'ny fiainanao fa nandray ny sakramentan'ny batisa tokoa ianao, mpivarotra ve, fandraharahana ve, hetra ve, sa aiza ny sehatra misy anao....

 • 26/02/2017 14:23 -Alahady 26 febroary 2017

  Alahady 26 febroary 2017 Ny fitiavanao an'Andriamanitrao miredareda io dia hitiavo ny tranon'Andriamanitra dia ny Fiangonany, tsy iza izany fa io olona eo akaikinao io....

 • 19/02/2017 16:11 -Alahady 19 febroary 2017

  Alahady 19 febroary 2017 Tsy maintsy tia ny namanao ianao raha Ilay Andriamanitra ao amin'i Jesoa Kristy no hivavahanao, tianao....

 • 12/02/2017 14:41 -Alahady 12 febroary 2017

  Alahady 12 febroary 2017 Ny Tena sy ny Ràn'i Jesoa Kristy no miantoka ny famonjena anao ka tonga velona sy tafaray amin'ny Tompo hatrany ianao....

 • 05/02/2017 13:19 -Alahady 5 febroary 2017

  Alahady 5 febroary 2017 Manorina ny fanekeny anao ho zanany ao amin'ny Kristy ny Tompo, ianao koa aoka ho mahatoky amin'ny fanekenao Azy ho Andriamanitrao....

 • 29/01/2017 17:16 -Alahady 29 janoary 2017

  Alahady 29 janoary 2017 Tiava an'Andriamanitrao mihoatra ny zavatra rehetra fa handray fitahiana sesehena ianao sy ny ankohonanao....

 • 24/01/2017 13:32 -Alahady 22 janoary 2017

  Alahady 22 janoary 2017 ...