Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Perikopa

 • Perikopa Jolay 2017

  Alahady 2 jolay 2017 Jeremia 26:8-15 Asan'ny Apostoly 5:17-32 Jaona 20:21-23 Alahady 9 jolay 2017 I Samoela 23:1-5 I Petera 5:1-11 Jaona 1:19-28 Alahady 16 jolay 2017 Eksodosy 7:14-25 Galatiana 1:11-24 Matio 11:2-15 Alahady 23 jolay 2017 Malakia 3:1-7 Asan'ny Apostoly 14:1-10 Matio 24:1-14 Alahady 30 jolay 2017 Ezekiela 2:1-3;3 Efesiana 6:14-20 Jaona 17:6-19

 • Jona 2017

  Alahady 4 jona 2017 Isaia 44:1-5 Asan'ny Apostoly 10:44-48 Jaona 16:5-11 Alahady 11 jona 2017 Salamo 104:24-30 I Jaona 4:1-3 Jaona 16:12-15 Alahady 18 jona 2017 Zakaria 4:1-7 Efesiana 1:7-14 Marka 12:35-37 Alahady 25 jona 2017 Mika 3:5-8 Galatiana 5:16-26 Lioka 21:34-36

 • Perikopa Mey 2017

  Alahady 7 mey 2017 Daniela 2:17-23 Romana 16:17-20 Lioka 1:8-17 Alahady 14 mey 2017 Genesisy 41:33-40 I Petera 4:7-11 Marka 6:1-3 Alahady 21 mey 2017 I Samoela 18:12-16 Efesiana 4:1-6 Jaona 17:20-26 Alahady 28 mey 2017 Ohabolana 23:19-25 Titosy 2:1-5 Matio 15:1-13

 • Perikopa Aprily 2017

  Alahady 2 aprily 2017 Eksodosy 9:13-19 Romana 9:14-18 Matio 24:29-31 Alahady 9 aprily 2017 Salamo 68:7-14 II Petera 1:16-21 Lioa 19:37-44 Alakamisy 13 aprily 2017 Salamo 41:4-13 Asan'ny Apostoly 1:15-20 Matio 26:20-25 Zoma 14 aprily 2017 Amosa 8:7-12 II Korintiana 4:7-11 Matio 27:45-50 Paska : Alahady 16 aprily 2017 Daniela 12:8-13 I Korintiana 1:18-25 Matio 28:1-10 Alahady 23 aprily 2017 Eksodosy 22:21-23 Filipiana 3:1-11 Matio 28:16-20 Alahady 30 aprily 2017 Deoteronomia 4:32-38 Efesiana 1:15-23 Lioka 24:13-27

 • Perikopa Marsa 2017

  Alahady 5 marsa 2017 Ohabolana 4:1-9 Romana 2:1-11 Lioka 3:7-14 Alahady 12 marsa 2017 Salamo 2:10-12 Titosy 2:11-15 Matio 7:24-29 Alahady 19 marsa 2017 Ezekiela 33:7-9 I Korintiana 10:6-12 Marka 13:28-37 Alahady 26 marsa 2017 II Mpanjaka 22:15-20 Hebreo 12:1-6 Matio 9:9-13

 • Perikopa febroary 2017

  Alahady 5 febroary 2017 Genesisy 17:1-8 Galatiana 3:15-18 Lioka 1:67-75 Alahady 12 febroary 2017 Salamo 105:7-15 I Korintiana 11:23-26 Lioka 22:14-20 Alahady 19 febroary 2017 Levitikosy 26:40-45 I Timoty 6:11-16 Matio 22:34-40 Alahady 26 febroary 2017 Jeremia 31:31-34 Hebreo 10:11-18 Jaona 7:37-39

 • Janoary 2017

  Alahady 1 janoary 2017 Deoteronomia 7:9-16 Hebreo 2:10-18 Marka 1:9-15 Alahady 8 janoary 2017 Jeremia 42:1-12 I Korintiana 1:4-9 Jaona 12:44-53 Alahady 15 janoary 2017 Isaia 49:7-13 I Jaona 1:5-10 Matio 17:1-9 Alahady 22 janoary 2017 Hosea 12:1-7 II Korintiana 1:17-20 Jaona 5:19-23 Alahady 29 janoary 2017 Eksodosy 4:1-8 I Tesaloniana 5:23-28 Lioka 4:23-30

 • Perikopa Desambra 2016

  Alahady 4 desambra 2016 Isaia 26:11-15 I Petera 2:11-12 Matio 5:13-16 Alahady 11 desambra 2016 Salamo 8:1-9 I Korintiana 10:31--11:1 Lioka 1:57-66 Alahady 18 desambra 2016 Mika 5:1-5 II Tesaloniana 1:11-12 Lioka 1:67-80 Alahady 25 desambra 2016 KRISMASY Isaia 7:10-16 Efesiana 1:1-14 Matio 2:1-12

 • Perikopa Novambra 2016

  Alahady 6 novambra 2016 Genesisy 4: 1-5 Hebreo 6: 9-12 Matio 10: 40-42 Alahady 13 novambra 2016 Isaia 58: 6-12 I Timoty 5: 1-8 Lioka 14: 12-14 Alahady 20 novambra 2016 Joba 42: 7-10 Filipiana 4: 15-23 Marka 14: 3-9 Alahady 27 novambra 2016 Isaia 62: 10-12 Kolosiana 3: 22-25 Lioka 19: 11-28

 • Perikopa Oktobra 2016

  Alahady 2 oktobra 2016 Salamo 1:1-6 Kolosiana 4:7-18 Lioka 12:35-40 Alahady 9 oktobra 2016 Ohabolana 31:10-31 I Korintiana 4:1-5 Matio 24:45-51 Alahady 16 oktobra 2016 Eksodosy 39:32-43 Hebreo 3:1-6 Lioka 17:7-10 Alahady 23 oktobra 2016 II Tantara 34:1-7 Titosy 2:6-10 Lioka 7:1-10 Alahady 30 oktobra 2016 I Samoela 2:35-36 Apokalipsy 2:8-11 Matio 25:14-30