Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

Mpitsara 20.29-48 : MITSIMBADIKA NY TANTARA07/10/2018 06:17

Mpitsara 20.29-48
F.2
MITSIMBADIKA NY TANTARA
Toa nahazo hery sy saina ireo zanak’Isiraely rehefa nandray ny teny fampanantenana ny amin’ny hanoloran’i Jehovah ny fandresena ho azy ireo (20.28). Nitsiry tao an-tsaina ny hanao otrika. Paik’ady tahaka ny tao Ay tamin’ny andron’i Josoa (Josoa 8).
Natoky tena. Ny fandresena nandritry ny roa andro dia nahatonga ireo Benjamita natoky tena be loatra (31-32). Tsy hitany akory fa efa nanova ny fomba fiady ireto zanak’Isiraely (33). Ny fisian’ireo nanotrika dia nanamafy ny ady. Nitanila tany amin’ny zanak’Isiraely ny fandresena saingy tsy tsapan’ireo Benjamita izany. Nitoky tamin’ny isa sy ny herin’ireo miaramilany izy ireo.
An’i Jehovah ny ady (35, 39). Niditra an-tsehatra Jehovah ilay mpiady mahery koa iza no hahatohitra izany? Nihena an-daharana ny isan’ireo lehilahy mahery tao amin’ny taranaky ny Benjamita (48). Ny fandresen’ny zanak’Isiraely dia avy amin’i Jehovah. Tsy nisy nireharehany izany satria maro ireo lehilahy maheriny no efa lavo nandritra ny roa andro.
   Fahamarinana. Mahatokia fa « Jehovah dia mpiady mahery, Jehovah no anarany. » (Eksodosy 15.3).
Tsy misy azo hoharina amin’ny heriny sy fahefany. « Jehovah mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanaon'ny mpiady no amohazany ny fahatezerany ; Miantsoantso Izy, eny, mihiaka mafy; Mampiseho hery haharesy ny fahavalony Izy. (Isaia 42.13). Nobaboin’ny zanak’Isiraely ny tanàna (40-44). Tsy nisy azo natao ankoatra ny tari-dositra (45-48). Nataon’ny zanak’Isiraely tsy nisy niangana na an-tsaha na an-tanàna.
   Fampanantenana. « fa Jehovah Andriamanitrareo no miara-mandeha aminareo hiady ho anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. » (Deoteronomia 20.4)