Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

MARKA 16. 1-8 TANTERAKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA20/12/2015 03:02

Nitsangana amin’ny maty Jesoa (1-6) Ny andro fahatelo nahafatesan’i Jesoa dia nandeha Maria Magdalena sy ireo namany hanosotra zava-manitra ny fatiny any am-pasana, araka ny fomba Jiosy (1-2). Inona anefa no nitranga ? Nisokatra ny fasana (4).

Alahady 20 desambra 2015

MARKA 16. 1-8                     F. 6

 TANTERAKA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nitsangana amin’ny maty Jesoa (1-6) Ny andro fahatelo nahafatesan’i Jesoa dia nandeha Maria Magdalena sy ireo namany hanosotra zava-manitra ny fatiny any am-pasana, araka ny fomba Jiosy (1-2). Inona anefa no nitranga ? Nisokatra ny fasana (4). Tsy tao intsony ny fatin’i Jesoa. Nisy nibata ? Tsia ! “Efa nitsangana Izy, tsy ato Izy” (6b) hoy ilay anjely. Tsy nahatazona Azy ny halehiben’ny varavaram-pasana ! (4). Inona ny antony ? Tsy ny hampitoetra ny olona hisaina ny amin’ny fahafatesana no tanjon’i Jesoa, fa ny hitondra fiainana sy fandresena ho azy. Hoy Izy : “Izaho avy mba hanany fiainana sady hananany be dia be” (Jaona 10. 10).

Mialoha lalana ny mpianany any Galilia Jesoa (7-8) Na ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin’ny maty, na ny hialohavany làlana ny mpianany  any Galilia aorian’ny fitsanganany, dia samy efa nambarany ombieny ombieny tamin’ny mpianany (Marka 9. 31; 14. 28). Hoy ilay anjely : “ lazao amin’ny mpianany fa mialoha làlana anareo Izy…araka izay nolazainy taminareo”(7). Ireto vehivavy, noho ny tahony, dia tsy nahalaza izany iraka nampanaovina azy izany. Fa izaho sy ianao kosa handeha hanambara amin’ny fahasahiana fa velona Jesoa mba hanome fiainana. Mialoha làlana antsika Izy amin’ny fanatanterahana izany, satria mahatoky Izy ny amin’ny teniny manao hoe : “Mandehana… ary indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” (Matio 28. 18).

Vavaka : “Jesoa ô! Misaotra anao fa Andriamanitra manatanteraka ny teninao Ianao. Ataovy mazoto mandray ny teninao izahay. Ataovy latsa-paka ao am-ponay fa mahatoky Ianao sy ny teninao , ka hino sy hitahiry izay rehetra lazainao . Amena !”