Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Mana isan'andro

Levitikosy 16.1-19 : MANATONA AN'ANDRIAMANITRA13/05/2018 09:52

Levitikosy 16.1-19
F.6
Elanelana amin’Andriamanitra. Maty ireo zanak’i Arona noho ny nanatonany an’i Jehovah. Ary tsy mahazo manatona an’i Jehovah amin’izay tiany koa i Arona mpisorona fa hahafaty azy izany (1,2). Vokatry ny ota nolovaina tamin’i Adama sy Eva ny fisarahana, ny elanelana amin’Andriamanitra. Kanefa noho i Jesoa Kristy Tompo, Andriamanitra velona tonga nofo, dia làlana sy fahamarinantsika ary fiainantsika be dia be Izy. Koa, mifalia fa afaka manatona an’Andriamanitra tsy amin-tahotra isika noho i Jesoa Kristy sy ao amin’i Jesoa Kristy ary amin’ny alalan’i Jesoa Kristy irery ihany. Vita fihavanana amin’i Jesoa ve ianao ?
Mivavaka ho an’ny hafa. Nomen’Andriamanitra ny ataon’i Arona mikasika ny fampiononampahatezeran’Andriamanitra ny aminy, ny amin’ny ankohonany sy ny amin’ny Israely rehetra ary mikasika ny fanavotana ho an’ny fitoerana masina sy ny tranolay fihaonana. Ny mpanompon’Andriamanitra dia mivavaka ho an’ny rehetra fa tsy tia tena ka ny tenany sy ny ankohonany ihany no fantany. Mifampivavaha !
Fanamarihana : Ankehitriny dia tsy ilaina intsony ny rà alatsaka (akoholahy, gisa, voromailala sns) hahazahoana famonjena sy sitraka amin’ny Avo satria efa voafintina tanteraka sy feno tao amin’i Jesoa Kristy izany rehetra izany.
Vakio : Romana 3.21-26, Hebreo 10.9-18.