Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Mana isan'andro

Isaia 55.1-13 : MIVERINA HO AMIN’I JEHOVAH15/04/2018 10:54

Isaia 55.1-13
F.3
MIVERINA HO AMIN’I JEHOVAH
Avia. Antsom-pitiavana no ataon’ny Tompo, hahatonga an’Israely ho sahy hanatona Azy; inona avy ireo marika fantatra momba izany ? Afaka manatona ireo rehetra mangetaheta (1a), maimaim-poana ny fanomezana omeny fa tsy vidiam-bola aman-karena (1b). Afaka iravoravo izay mandray ny fanomezana. Mahavariana tokoa ny ahasoavan’Andriamanitra: Ny tontolo moderina iainana ankehitriny dia mametraka ho zavatra hafahafa izany mahazo zava-tsoa tsy nandoavambola, na tsy nila fiezahana izany… Hafa indrindra ny soatoavin’ny Fanjakan’Andriamanitra!
Mihainoa. Ny fihainoana dia midìka fisokafana, fahavononana ho amin’ny fahalalana latsam-pàka. Izany hoe olona maka fotoana… Moa va tsy toa an’i Maria izay nipetraka teo anilan’ny tongotry ny Tompo, ka nihaino ny teniny; manatanteraka ilay voalaza hoe : « mihainoa dia mihainoa Ahy… » (2). Tsy ny olona manao an-tselika maimaika, no afaka hahatakatra ny sitrapon’Andriamanitra. Fanamby io ho antsika olon’ny taon-jato faha 21, fa na ny fitaovana hiseraseràna aza (fahitalavitra, finday, sns) toa tsy manome fotoana hitoerana mangina miatrika ny Tompo intsony.
Mitadiava. Sary manan-danja no hitantsika eto: ny Tenin’Andriamanitra toy ny ranononorana milatsaka avy any an-danitra ka mampaniry sy mampahavokatra ny tany; izany hoe mitondra fitahiana: moa miaina izany tokoa ve aho ?
Fotoana inona amin’ny androko an-davanandro no atokako hidirana lalina amin’ilay Teny Fiainana ? Mampieritreritra ity : tsy afaka hahatakatra ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny saina bontolo fotsiny aho, nahoana ? Jereo (8) ! Ny fitadiavana eto izany dia fidirana lalim-paka ao amin’ny Hevitr’Andriamanitra… tsy fahazaram-poana na alasafay.