Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Mana isan'andro

 • Mpitsara 5.1-15 : VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRA

  Mpitsara 5.1-15F.2VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRATaorian’ny fandresena lehibe azon’ny Isiraely teo anatrehan’ny tarik’i Jabina, dia nankalaza an’i Jehovah niaraka tamin’i Baraka i Debora.Nihira ny fideràna ny...

 • Mpitsara 4.1-24 : VEHIVAVY MAHERY

  Mpitsara 4.1-24F.4VEHIVAVY MAHERYVahoaka mafy hatoka manoloana an’Andriamanitra be famindram-po. Ny famindram-pon’i Jehovah no namonjeny azy ireo. Niverina tamin’ny ratsy fanaony indray ny Zanak’Israely raha vao ma...

 • Mpitsara 3.15-31 : MANANGANA OLONA HANAFAKA NY OLONY AMIN’NY FAHAVALO ANDRIAMANITRA

  Mpitsara 3.15-31F.4MANANGANA OLONA HANAFAKA NY OLONY AMIN’NY FAHAVALO ANDRIAMANITRAEhoda, taranak’i Benjamina, «zanaky ny tànana havanana», «lehilahy kavia» no natsangan’Andriamanitra hamonjy ny Israely noho ny fit...

 • Mpitsara 3.1-14 : ANDRIAMANITRA MIDITRA AN-TSEHATRA

  Mpitsara 3.1-14F.5ANDRIAMANITRA MIDITRA AN-TSEHATRAFizahan-toetra (1-4). Nifamahofaho teo amin’ny fiainan’ny taranak’Israely ny famaizana sy ny famindram-po noho ny fivadibadihany tamin’Andriamanitra (toko 2); tara...

 • Mpitsara 2.1-23 : TARANAKA ROA MIFANDIMBY

  Mpitsara 2.1-23F.5TARANAKA ROA MIFANDIMBYTaranaka mahalala an’Andriamanitra (1-9). Maty i Josoa (7-9) izay nitarika ny zanak’Israely hiditra ny tany Kanana. Na dia betsaka aza ny zavatra efa noravan’i Josoa tao, di...

 • Mpitsara 1.17-36 : FANADIOVANA TSY TANTERAKA

  Mpitsara 1.17-36F.2FANADIOVANA TSY TANTERAKAFandresena tokana. Ny nahazoan’ny taranak’i Josefa an’i Betela ihany no hany fandresena voalaza eto amin’ity tantara ity. Ny sisa rehetra dia tsy fahombiazana avokoa ka v...

 • Mpitsara 1.1-16 : FANADIOVANA TANTERAKA

  Mpitsara 1.1-16F.2FANADIOVANA TANTERAKANanontany an’Andriamanitra. Maty i Josoa, tsy nisy mpitarika intsony ny Zanak’Isiraely eto kanefa ny tany Kanana tsy mbola tena azo tanteraka fa mbola nisy Kananita tavela tao...

 • Salamo 47. FAMINANIANA NY AMIN’NY FANJAKAN’I KRISTY TANTERAKA

  Salamo 47.F.1,3FAMINANIANA NY AMIN’NY FANJAKAN’I KRISTY TANTERAKAAndriamanitra mampitsahatra ny ady ary hisandratra amin’ny tany rehetra ny Anarany Tsitoha (Salamo 46). Hiteraka fihobiana sy fankalazana ary fideran...

 • Apokalipsy 13.1b-18 : MAHATOKY NA MAFY AZA NY ADY

  Apokalipsy 13.1b-18F.6MAHATOKY NA MAFY AZA NY ADYVoafetra ihany (1-10). Manjaka tokoa i Satana ka mila miatrika izany ny Kristiana. Soa ihany fa voafetra izany satria roa taona sy tapany ihany no fetra nomena azy....

 • Apokalipsy 12.1 - 13.1a : ANDRIAMANITRA NO TOMPON’NY TENY FARANY

  Apokalipsy 12.1 - 13.1aF.4ANDRIAMANITRA NO TOMPON’NY TENY FARANYPlanina mandrakizay. Atao indray mijery eto amin’ity toko ity ny tantaran’ny Famonjena nomanin’Andriamanitra ho an’ny olom-boafidiny hatramin’ny fanor...