Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • Apokalipsy 3.7-13 : MIHAINO, MANDRAY ARY MIAINA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

  Apokalipsy 3.7-13F.2,6MIHAINO, MANDRAY ARY MIAINA NY TENIN’ANDRIAMANITRAMiaina ny Tenin’Andriamanitra. Ity Fiangonana ity dia tsy nahitana fanakianana tamin’ireo fiangonana 7 izay nodinihintsika! Filadelfia dia mid...

 • Apokalipsy 3.1-6 : MATY SA VELONA ?

  Apokalipsy 3.1-6F.6MATY SA VELONA ?Mody velona. Fiangonana jerena mavitrika amin’ny asa ny Fiangonana ao Sardisy kanefa dia « maty » hoy Ny Tompo!(1). Toa masiaka ery izato filazany azy! Rehefa dinihana tokoa dia t...

 • Apokalipsy 2.18-29 : MAHARITRA AMININ’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

  Apokalipsy 2.18-29F.1,6MAHARITRA AMININ’NY TENIN’ANDRIAMANITRAMijery mazava. Tsy azo anafenana na inona na inona ny Tompo, tsy azo fitahana Izy.Ny masony dia mahita sy mitaratra hatrany anatin’ny fisainana sy ny fo...

 • Apokalipsy 2.12-17 : TSY MIALA AMIN’NY TOMPO NA INONA MITRANGA

  Apokalipsy 2.12-17F.1,5TSY MIALA AMIN’NY TOMPO NA INONA MITRANGAMijoro hatrany. Na dia niaina tao anaty tontolo nanjakazakan’ny asan’ny aizina aza ny Fiangonana tany Pergamosy dia nisy ireo olona izay nijoro hatran...

 • Apokalipsy 2.8-11 : NY FITIAVAN’NY TOMPO NO FOTOTRA

  Apokalipsy 2.8-11F.1,2NY FITIAVAN’NY TOMPO NO FOTOTRAKristy, ivon’ny fiangonana. Manazava, miaro, mihazona ary manitsy ny Fiangonany ny Tompo miaraka amin’ireo Anjeliny (kintana fito) isam-piangonana (fanaovan-jiro...

 • Apokalipsy 2.1-7 : SAO VARIANA

  Apokalipsy 2.1-7F.2,5SAO VARIANAMilaza ny tsara (1-3). Mahafinaritra fa ny Tompo dia tsy mijery ny faharatsiantsika fotsiny. Eto dia nolazainy sy nambarany ny hatsarana sy ny herin’ny Fiangonana tao Efesosy. Lesona...

 • Apokalipsy 1.9-20 : MANAIKY AZY

  Apokalipsy 1.9-20F.1,5,6MANAIKY AZYMiara-mizaka sy mandray andraikitra (9-11). Koa satria nahery vaika ny fanenjehana ny kristiana tamin’izany fotoana izany, dia nahatsiaro ho niara-ory tamin’ireo rahalahiny izay n...

 • Apokalipsy 1.1-8 : VONONA VE ?

  Apokalipsy 1.1-8F.1,6VONONA VE ?Sambatra izay mihaino sy mitandrina (1-3) Ny fiantombohan’ny boky eto no mamaritra fa ny fanambarana dia fanambaran’i Jesoa Kristy (1). I Jaona no voafidin’ny Tompo hitondra izany fa...

 • Salamo 38 : MIANTSO VONJY

  Salamo 38.F.2MIANTSO VONJYIty Salamo nosoratan’i Davida ity dia azo atao vavaka ho an’izay mandalo fanaintainana lalina na ara-batana na ara-tsaina.Vesatry ny fahotana. Ao anatin’ny tsy fahasalamana i Davida no mah...

 • Levitikosy 13.29-51 : HABOKANA

  Levitikosy 13.29-51F.1,6HABOKANAAreti-mandoza sady maharikoriko ny habokana. Izay tratrany dia tsy maintsy mitoka-monina. Maloto avokoa izay rehetra mifampikasoka amin’ny boka sy izay fitaovana raisiny sy ampiasain...