Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Mana isan'andro

 • Asan'ny Apostoly 13.13-25 : MITOHY NY ASA FITORIANA!

  Asan'ny Apostoly 13.13-25F.6MITOHY NY ASA FITORIANA!Tery hamonjy ny fanahin’ny hafa. Tena tanterak’i Paoly ny baikon’ny Tompo hoe: “Mandehana ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra”. Vita ny teo amin...

 • Asan'ny Apostoly 13.1-12 : ASAN’NY FANAHY MASINA

  Asan'ny Apostoly 13.1-12F.6ASAN’NY FANAHY MASINAZarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny Fanahy dia iray ihany. Tao Antokia dia nisy mpaminany sy mpampianatra (1).Ny mpaminany. Asan’ny mpaminany ny ma...

 • Salamo 48 : ANDRIAMANITRA MENDRIKA HO DERAINA

  Salamo 48F.1,6ANDRIAMANITRA MENDRIKA HO DERAINAInona daholo ireo antony tokony hiderantsika an’Andriamanitra mandrakariva?Noho ny fanatrehany (1-4). Mitoetra eo Ziona, Jerosalema, ny Tompo. Tanàna nofidiny ary mane...

 • Mpitsara 8.22-35 : MIOVAOVA NY OLOMBELONA

  Mpitsara 8.22-35F.2MIOVAOVA NY OLOMBELONAFanapahana (22-23). Inona no nanosika ny lehilahy amin’Israely hanatona an’i Gideona? Hitan’izy ireo ny fandreseny ireo fahavalo ary dia nambarany azy ny faniriany hanandrat...

 • Mpitsara 8.1-21 : TSY MITSOAKA ADY

  Mpitsara 8.1-21F.2,5TSY MITSOAKA ADYFanomezan-tsiny (1-3). Fisaorana sy fankasitrahana ve no nasetrin’ny olona an’i Gideona sy ny miaramilany noho ny fandresena? Tsia! Fanomezantsiny. Soa fa efa nampianarin’Andriam...

 • Mpitsara 7.15-25 : MPITARIKA MIANKINA AMIN’NY TOMPO

  Mpitsara 7.15-25F.2,4MPITARIKA MIANKINA AMIN’NY TOMPOMahay mandamina (15-18). Rehefa nahazo toky i Gideona fa efa natolotr’i Jehovah eo an-tanany ny Midiana, tonga dia namory ny miaramilany ve izy ka lasa nanafika?...

 • Mpitsara 7.1-14 : ANDRIAMANITRA NO MAMPANDRESY

  Mpitsara 7.1-14F.6ANDRIAMANITRA NO MAMPANDRESYVonona hiatrika ny fahavalo i Gideona ary feno fahatokiana fa na dia kely indrindra aza no fiheverany ny tenany (6.15) dia tena fantany fa Andriamanitra no miantso sy m...

 • Mpitsara 6.25-40 : MALEMY NEFA MANAN-KERY

  Mpitsara 6.25-40F.6MALEMY NEFA MANAN-KERYMinia mankato. Raha ny hakanosana nananan’i Gideona dia mahavariana ihany ny antony nifidianan’Andriamanitra azy hanavotra ny Israely eo an-tànan’ny Midiana (16). Ny fahalem...

 • Mpitsara 6.1-24 : ANDRIAMANITRA FITIAVANA

  Mpitsara 6.1-24F.4ANDRIAMANITRA FITIAVANAFaharavana (1-6). Ny heloky ny Zanak’Israely niverimberina dia ny fandrafiana an’Andriamanitra tamin’andriamani-kafa, hany ka famaizana hatrany no vokany. Fijaliana, fahoria...

 • Mpitsara 5.16-31 : NY ANTSAN’I DEBORA

  Mpitsara 5.16-31F.6NY ANTSAN’I DEBORAMahatsiahy. Resy lahatra tanteraka ny fitondràn’Andriamanitra i Debora ka izay no nahatonga izao hira miendrika tononkalo nataony izao. Mamerina mitanisa izy eto ny zavatra nola...