Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • Isaia 47.1-15 : IZAY AFAFY NO JINJAINA

  Isaia 47.1-15F.1,5IZAY AFAFY NO JINJAINAMahery Babylona fa diso làlana. Babylona izay firenena nandroso, natanjaka fahizany. Andriamanitra no nanao azy ho toy izany. Andriamanitra koa anefa no hampietry azy. Ireo r...

 • Isaia 46.1-13 : ANDRIAMANITRA SA SAMPY ?

  Isaia 46.1-13F.4ANDRIAMANITRA SA SAMPY ?Tsinontsinona ny sampy. Bela sy Nebo dia sampy notompoin’ny Babyloniana izay nandresy ny zanak’Israely ka nitondra azy ireo ho babo tany amin’ny taniny. Ny fihevitry ny maro...

 • Jaona 19.31-42 : TANTERAKA NY SORATRA MASINA

  Jaona 19.31-42F.2,6TANTERAKA NY SORATRA MASINATsy faharesena fa efa voalahatra. Efa voalazan’ny Soratra Masina avokoa ny antsipirahan- javatra rehetra tamin’ny namonoana an’i Jesoa Kristy. Porofo izany fa tsy ny ha...

 • Jaona 19.17-30 : NY TENIN’NY MPANJAKA

  Jaona 19.17-30F.1,2,6NY TENIN’NY MPANJAKATena Mpanjaka tokoa. Efa hitantsika tamin’ny andininy 2-3 fa na ny akanjo nampitafiana Azy, na ny satroka tsilo teo amin’ny lohany dia fanehoana (na an’eso aza) ny maha-Mpan...

 • Jaona 19.1-16 : NY FAHEFAN’ANDRIAMANITRA SY NY ANDRAIKITRY NY OLOMBELONA

  Jaona 19.1-16F.1,2,6NY FAHEFAN’ANDRIAMANITRA SY NY ANDRAIKITRY NY OLOMBELONANy andraikitr’i Pilato. Tsy latsaky ny intelo i Pilato no nilaza fa tsy mahita izay helok’i Jesoa (4, 6, 18.38 ; Lioka 23.4). Nahatsapa mi...

 • Jaona 18.28-40 : NY FANJAKAN’NY LANITRA SA NY AN’NY TANY?

  Jaona 18.28-40F.5NY FANJAKAN’NY LANITRA SA NY AN’NY TANY?Natolotra an’i Pilato indray Jesoa (Matio 20.18b, 27.2, Marka 15.1, Lioka 23.1). Noheverina ho mpanota Izy, ka tsy nampidirina tao anati-rova akory, fandrao...

 • Jaona 18.15-27 : RAOLOMBELONA MPIHATSARAVELATSIHY

  Jaona 18.15-27F.2,6RAOLOMBELONA MPIHATSARAVELATSIHYAnisan’ireo mpianatra sady sakaiza tsy nahafoy an’i Jesoa i Petera, fa nanaraka Azy hatrany hatrany. Raha mamaky ny Testamenta vaovao isika, indrindra ny Filazants...

 • Jaona 18.1-14 : JESOA VONONA HIATRIKA ADY

  Jaona 18.1-14F.1,3JESOA VONONA HIATRIKA ADYSahy sedra Jesoa. Efa fantany mialoha fa hisy ady be hatrehany tsy ho ela ao Getsemane. Niroso amim-pahasahiana Izy fa tsy nihemotra n’inon’inona hitranga (1). Nitolo-bata...

 • Salamo 39.1-13 : MANDALO NY FIAINANA

  Salamo 39.1-13F.2,3MANDALO NY FIAINANAMitandrina manoloana ny ratsy fanahy (1-3). Manoloana ny tebiteby sy fanaintainana rehefa eo anoloan’ny ratsy fanahy, dia aleon’i Davida mangina. Ny antony? “Tsy misy mahafolak...

 • Apokalipsy 3.14-22 : TSY FAKA TAHAKA

  Apokalipsy 3.14-22F.4,5TSY FAKA TAHAKAAloan’ny vavan’Andriamanitra. Ny Fiangonana ao Laodikia indray dia fiangonana sady tsy manana hafanam-po amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra no miharoharo amin’ny fahotana...