Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Lioka 21.1-19 : NY FIANDRASANA NY TOMPO

  Lioka 21.1-19F.6NY FIANDRASANA NY TOMPONy rakitr’ilay vehivavy mananontena (1-4). Nanamarika ny halehiben’ny fitiavana misy tao amin’ity vehivavy sahirana ara-pivelomana ity i Jesoa (4) satria na kely aza ny rakitr...

 • Lioka 20.27-47 : FIFANOHERAN-KEVITRA TAMIN’NY SADOSEO

  Lioka 20.27-47F.6FIFANOHERAN-KEVITRA TAMIN’NY SADOSEORehefa tsy nahomby ny lohan’ny Mpisorona sy ireo niaraka taminy dia ny Sadoseo indray no namandrika an’i Jesoa.Ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Ny Sadoseo mo...

 • Lioka 20.9-26 : FAMONJENA SY FANAMELOHANA ?

  Lioka 20.9-26F.1,2FAMONJENA SY FANAMELOHANA ?Ao anatin’ireo andro farany mialoha ny hamantsihana an’i Jesoa isika. Mitory ny Filazantsara eo an-kianjan’ny tempoly Izy. Miezaka mamandrika Azy ny vondron’olona maroma...

 • Lioka 20.1-8 : JESOA KRISTY MPITARIKA MANAM-PAHEFANA

  Lioka 20.1-8F.2JESOA KRISTY MPITARIKA MANAM-PAHEFANAFahefana avy aiza? (1-2). Nanatona an’i Jesoa ireto Mpisorona sy Loholona mba hanontany ny amin’ny fahefany hampianatra ny olona. Marihina fa ireto Mpisorona iret...

 • Lioka 19.28-48 : JESOA MPITARIKA MAHOMBY

  Lioka 19.28-48F.1,5JESOA MPITARIKA MAHOMBYDindo miabo (28- 35). Jesoa Kristy eto maniraka ny mpianany hanaisotra ilay zanaboriky amin’ny tompony, tsy mila nanazava amin’ny antsipiriany ny amin’izay antony tamin’ire...

 • Lioka 19.11-27 : MBOLA HIVERINA AMIM-BONINAHITRA I JESOA

  Lioka 19.11-27F.5MBOLA HIVERINA AMIM-BONINAHITRA I JESOAAmpiasao izay ananana. Azontsika oharina amin’ity andriandahy ity Jesoa. Nandeha ka mbola hiverina, lasa hamboatra fitoerana ho antsika Izy ka samy namelany t...

 • Lioka 19.1-10 : MITADY NY VERY I JESOA

  Lioka 19.1-10F.1,6MITADY NY VERY I JESOATojo izay niriany. Zakaiosy dia anisan’ny olona manankarena (2) sy nanana ny toerana maha izy azy fa lehiben’ny mpamory hetra ary voasokajy ho isan’ireo mpanota izy. Vao reny...

 • Mpitsara 16.22-31 : HO TSARA SA HO RATSY FIAFARA?

  Mpitsara 16.22-31F.2HO TSARA SA HO RATSY FIAFARA?Toa mandresy ny andriamanitry ny Filistina ? Ny ady eo amin’ny firenen’i Isiraely sy ny jentilisa dia ady koa eo amin’ny ny samy andriamaniny avy. Ny andriamanitr’iz...

 • Mpitsara 16.1-21 : TSY AMPY FIAMBENANA KA LAVO NONY FARANY

  Mpitsara 16.1-21F.5TSY AMPY FIAMBENANA KA LAVO NONY FARANYMifanohitra ny antson’i Samsona sy ny fitondrantenany. Nantsoin’Andriamanitra ho Nazirita i Samsona (Nomery 6.2-8) ka tsy notapahana ny volony (Mpitsara 13....

 • Mpitsara 15.1-20 : MAHATOKY ILAY EFA NIANTSO ANTSIKA

  Mpitsara 15.1-20F.5MAHATOKY ILAY EFA NIANTSO ANTSIKANy hevitr’Andriamanitra. Andriamanitra dia mitantana ny olony amin’ny fomba tsy takatry ny saina ary indraindray sarotra eken’ny saina amin’ny maha olombelona iza...