Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • Isaia 55.1-13 : MIVERINA HO AMIN’I JEHOVAH

  Isaia 55.1-13F.3MIVERINA HO AMIN’I JEHOVAHAvia. Antsom-pitiavana no ataon’ny Tompo, hahatonga an’Israely ho sahy hanatona Azy; inona avy ireo marika fantatra momba izany ? Afaka manatona ireo rehetra mangetaheta (1...

 • Isaia 54.1-17 : JEROSALEMA

  Isaia 54.1-17F.4JEROSALEMAVehivavy momba. Sarin’ny vehivavy momba no handraisana an’i Jerosalema eto: atao tsinontsinona, tsy manan-taranaka… rehefa raisina tokoa ny zava-nisy ho an’ny Israely, dia tena izany no ni...

 • Isaia 52.13 - 53.12 : NY FIJALIANY NO FISANDRATANY!

  Isaia 52.13-53.12F.1,6NY FIJALIANY NO FISANDRATANY!Nolavina sy natositosika ! Faminaniana ny fahoriana nanjo an’i Jesoa no hitantsika eto. Satrotsilo nandravarava ny lohany sy ny tarehiny, kapoka karavasy nameno ny...

 • Isaia 51.17-52.12 : NIOVA HO FIFALIANA NY FAHORIANA !

  Isaia 51.17-52.12F.4NIOVA HO FIFALIANA NY FAHORIANA !Mafy dia mafy ny famaizana nahazo ny zanak’Israely noho ny fiodinany tamin’Andriamanitra. Lalina dia lalina koa anefa ny fitiavan’Andriamanitra azy ka hamonjy az...

 • Isaia 51.1-16 : MANDRAKIZAY NY FAMONJEN’NY TOMPO

  Isaia 51.1-16F.1,4MANDRAKIZAY NY FAMONJEN’NY TOMPOMihaino sy manantena (1-8). Avy taiza ianareo?... Hevero ny razanareo… Iza no nampahery anareo teo anivon’ny faharavan’i Ziona ? Iza no nanova ny tany ngazana ho za...

 • Isaia 50.1-16 : TE HAMONJY SY HANAFAKA NY TOMPO

  Isaia 50.1-16F.1,6TE HAMONJY SY HANAFAKA NY TOMPOToy ny fitiavana vehivavy mpanitsakitsa-bady ny fitiavan’Andriamanitra ny zanak’Israely : tsy nisy taratasy fisaoram-bady fa novidiny ary nampodiany (Hosea 3.1-3). F...

 • Isaia 49.14-26 : EO FOANA ANDRIAMANITRA

  Isaia 49.14-26F.6EO FOANA ANDRIAMANITRAMampionona (14-21). Toa mahatsiaro nafoy sy adinon’Andriamanitra i Ziona (14). Andriamanitra mahatoky anefa Izy, ka maneho ny fitiavany tsy misy fetra ary tsy misy fepetra, to...

 • Isaia 49.1-13 : MPANOMPON’I JEHOVAH

  Isaia 49.1-13F.4MPANOMPON’I JEHOVAHMpamonjin’izao tontolo izao (1-7). “Mihainoa Ahy, ry nosy…” Iza no miteny eto ? Isaia ? Kirosy ? Israely ? Rehefa zohina amin’ny antsipiriany ny havesa-danjan’ny faminaniana mikas...

 • Isaia 48.12-22 : NY ANTON’NY HIHAINOANA AN’ANDRIAMANITRA

  Isaia 48.12-22F.1,3NY ANTON’NY HIHAINOANA AN’ANDRIAMANITRAAndriamanitra masi-mandidy Izy (12-15). Izy no niantso an’Israely, kanefa koa dia Andriamanitra tsy miova Izy. Izy no nahary izao rehetra izao, fiandohana s...

 • Isaia 48.1-11 : NY MIHAINO NO TSARA

  Isaia 48.1-11F.1,5NY MIHAINO NO TSARAMiverina im-polo ny teny hoe mihaino na mandre amin’ity toko ity, miampy ny hoe “manokatra sofina” (8).Mpihatsaravelatsihy (1-2). Misy fiteny fito ilazan’ny zanak’Israely eto fa...