Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Hosea 6.8-16 : ILAY FITIAVANA NOLAVINA

  Hosea 6.8-16F.5ILAY FITIAVANA NOLAVINAIreto andininy ireto dia maneho ny halalin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olony, na dia tsy niraharaha Azy aza izy ireo.“Nefa tsy fantany akory…” ny loza mananontanona azy (9). E...

 • Hosea 6.1- 7.7 : VOKATRY NY FAHOTANA

  Hosea 6.1- 7.7F.3VOKATRY NY FAHOTANAFibebahana sarin-tsariny. Mahafantatra ihany ireto olony ireto fa noho ny fahotany no nahatonga loza ho azy. Fantany koa fa Andriamanitra ihany no vahaolana. Manantena ny famindr...

 • Hosea 5.1-15 : NY FITSARANA AN'I ISRAELY

  Hosea 5.1-15F.3NY FITSARANA AN'I ISRAELYJehovah no miantso sy mitarika izany (1-4).Izy no miantso in-telo ny olona hiatrika ny fitsarana nanao hoe : Henoinareo, mandrenesa, atongilano ny sofinareo … Manam-pahefana...

 • Hosea 4.1-19 : NY HELOK'I ISRAELY

  Hosea 4.1-19F.5NY HELOK'I ISRAELYTsy mahalala an’Andriamanitra (1-9). Fiombonam-piainana amin’Andriamanitra no hevitry ny hoe fahalalana Azy eto. Niala taminy i Isiraely ka lasa tsy manana fahamarinana na fitiavana...

 • Hosea 3.1-5 : FANAVOTANA AMIN’NY FANANDEVOZANA

  Hosea 3.1-5F.6FANAVOTANA AMIN’NY FANANDEVOZANAAhoana no mbola hasain’Andriamanitra manambady indray ny vadiny izay efa nisaorany Hosea ?Hetsika ho famantarana (1-4). Manafintohina ny zavatra asain’Andriamanitra hat...

 • Hosea 2.16-25 : FAMPANANTENANA FAMPIHAVANANA

  Hosea 2.16-25F.6FAMPANANTENANA FAMPIHAVANANAVady hampodiana rehefa avy nivadika tamin’ny fanekena.Fifalian’Andriamanitra ny manangana sy manarina antsika. Efa nisy fotoana ve tsy nahatoky tamin’ny vadinao ianao ? N...

 • Hosea 2.4-15 : HO RINGANA NY MPIODINA

  Hosea 2.4-15F.5HO RINGANA NY MPIODINAVady tsy mahatoky. Toa adinon’ireto Isiraely ireto ny tanan’Andriamanitra mahery izay nitantana ny fiainany, nanafaka azy tany Egypta; nanome Azy ny tany Kanana ho lovany. Ny fa...

 • Hosea 1.1- 2.3 : FANAMBADIANA HAFA KELY

  Hosea 1.1- 2.3F.1,5FANAMBADIANA HAFA KELYMankatoa ny baiko hitarihan’Andriamanitra (1-4). Mpaminany nirahina hanambady vehivavy janga i Hosea. Fantatra mazava fa tsy hitondra fiadanana sy fahasambarana ho azy manok...

 • Salamo 51 : FIBEBAHANA MARINA

  Salamo 51.F.2FIBEBAHANA MARINAIzay tia adala. Indray harivariva, nitsangantsangana teo an-tampon’ny lapany i Davida mpanjaka no nahatazana vehivavy nandro. Avy hatrany dia nampanontany momba an-dravehivavy sy nampa...

 • Lioka 21.20-38 : EO AM-PIANDRASANA NY TOMPO

  Lioka 21.20-38F.6EO AM-PIANDRASANA NY TOMPONy loza hanjo ny israely sy ny fampitandremana azy (20-24). Ny taona 70 dia tanteraka ireo zava-voambara ny amin’ny fandravana an’i Jerosalema sy ny tempoly noho ny nataon...