Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MIBEBAHA EO ANATREHAN'NY TOMPO

Mana isan'andro

 • Levitikosy 3.1-17 : NY FANATI-PIHAVANANA

  Levitikosy 3.1-17F.7NY FANATI-PIHAVANANAIzay tsy misy kilema sy matavy. Izay tsy misy kilema, lahy na vavy, amin’ireo biby fiompy : omby, ondry, osy, no omena atao fanati-pihavanana na fanatitra noho ny fihavanana...

 • Levitikosy 2.1-16 : NY FANATITRA HOHANINA

  Levitikosy 2.1-16F.7NY FANATITRA HOHANINAFanatitra mani-pofona. Ny fanatitra hohanina dia natao tamin’ny koba tsara toto, norarahana diloilo ary nasiana ditin-kazo mani-pofona eo amboniny. Entina eo amin’ny zanak’i...

 • Levitikosy 1.1-17 : NY FANATITRA ODORANA

  Levitikosy 1.1-17F.7NY FANATITRA ODORANAJehovah mankasitraka. Izy Jehovah no manome ny fomba rehetra harahin’ny zanak’Isiraely manao fanatitra odorana (1,2). Izy no mahita izany ary mankasitraka izany na tsia (3b)....

 • Salamo 35.15-28 : MANOME RARINY NY TOMPO

  Salamo 35.15-28F.1MANOME RARINY NY TOMPOMafy loatra ny manjo. Nanenjika an’i Davida i Saoly (I Samoela 23.19-24). Telo arivo lahy no “nivorivory mba hamely azy”. Tokony ho matiny i Saoly fahavalony tao amin’ilay zo...

 • Salamo 35.1-14 : MPAMONJY NY ORY NY TOMPO

  Salamo 35.1-14F.1MPAMONJY NY ORY NY TOMPONy Tompo no mpamonjy ahy. Ny Anjelin’i Jehovah izay solontenan’Andriamanitra handroaka sy hanenjika izay manana ady amiko, izay mamely ahy, izay manenjika ahy, izay mitady n...

 • Filipiana 4.10-23 : OHATRA TSARA

  Filipiana 4.10-23F.1,2OHATRA TSARANy fiainan’i Paoly. Namafisin’i Paoly tamin’ny taratasiny teto fa tsy niantehitra fotsiny tamin’ny fanampian’ny hafa akory izy vao afaka nitory ny Filazantsara. Tsy nampiferinaina...

 • Filipiana 4.1-9 : HAFATRA FARANY

  Filipiana 4.1-9F.3,6HAFATRA FARANYMihevitra ny hafa. Izany tokoa rehefa tia : manina, milaza teny mamy tahaka ny hita eto hoe “malalako”. Ny olona tiana no mitondra fifaliana (1), ny olona tiana no satroboninahitra...

 • Filipiana 3.12-21 : MANATRATRA NY TANJONA

  Filipiana 3.12-21F.2,3MANATRATRA NY TANJONAMiezaka aho (12-16). Teny miverimberina, satria tiana hamafisina izany teny izany ; Ny voalohany dia “miezaka aho hihazona”(12) : rehefa nanaiky an’i Jesoa dia avy Izy mih...

 • Filipiana 3.1-11 : NY FIHOARAN’NY HATSARAN’I KRISTY

  Filipiana 3.1-11F.1,3NY FIHOARAN’NY HATSARAN’I KRISTYTandremo ny tenanareo (1-6). Sokajin’olona telo tokony ho tandremana : ny mpanao ratsy, ny amboa, ary ny mpomba ny famorana ivelany fotsiny (2). Ny amboa na ny a...

 • Filipiana 2.19-30 : NY MPANOMPON’ANDRIAMANITRA

  Filipiana 2.19-30F.2NY MPANOMPON’ANDRIAMANITRATia fiaraha-miasa (19-24). Fantatry ny Apostoly Paoly fa tsy ho vitany samirery ny fanompoana, koa izany no nahatonga azy nieritreritra handefa an’i Timoty, zanany ara-...