Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Mana isan'andro

 • Isaia 63.1-19 : REHEFA ANDRIAMANITRA NO MIASA?

  Isaia 63.1-19F.1REHEFA ANDRIAMANITRA NO MIASA?Niasa tamim-pahatezerana (1-6). Nirehitra ny fahatezeran’ny Tompo noho ny ditran’ny olony. Namely azy ireo tamin’izany fahatezerany izany Izy ary hitantsika amin’ny sar...

 • Isaia 62.1-12 : HO TANTERAKA ANIE IZANY!

  Isaia 62.1-12F.4HO TANTERAKA ANIE IZANY!Fitiavana lehibe. Endrey izany hamamin’ny teny faminaniana ataon’Isaia amin’ny fanarenana indray an’i Jerosalema. Misy farany avokoa ny zavatra rehetra indrindra fa raha mame...

 • Isaia 61.1-11 : FAMPIONONANA SY FANAVAOZANA

  Isaia 61.1-11F.1,7FAMPIONONANA SY FANAVAOZANAAsan’Andriamanitra. Efa nambaran’NY TOMPO omaly (60.22) fa Izy mihitsy no hanafaingana ny famonjena ny olony. Ambarany eto indray fa noho ny Fanahin’i Jehovah Tompo ao a...

 • Isaia 60.1-2 : FAHAZAVANA SY VONINAHITRA

  Isaia 60.1-2F.3,4FAHAZAVANA SY VONINAHITRAJerosalema Vaovao. Ny sarin’ny Zanak’Israely babo tany Babilona ary ampodian’i Jehovah any Jerosalema indray no asehon’Isaia eto saingy mihoatra noho izany no ilazany azy....

 • Isaia 59.1-21 : FIAINANA

  Isaia 59.1-21F.1FIAINANATsy miova ny fitiavan’Andriamanitra. Mbola vonona ny hihaino sy hamonjy ny olona hatrany Izy saingy ny fahotana no sakana amin’izany. Voatanisa eto ireo toetra sy fanao mahameloka ny zanak’I...

 • Isaia 58.1-14 : FIFADIANA ANKASITRAHANA

  Isaia 58.1-14F.2,7FIFADIANA ANKASITRAHANAMahafinaritra ny mahita ny hetahetan’ny Zanak’Israely nitady an’Andriamanitra sy ny fahamarinany (2,3a). Andriamanitra izay mahita ny ao am-po kosa dia nanala ny sarontava a...

 • Isaia 57.1-21 : MATY SY VELONA

  Isaia 57.1-21F.5MATY SY VELONAMaty ny marina (1-2). Novonoin’ireo mpitondra lozabe voalaza sy ratsy fanahy (56.9-12) ny mpino tao Joda nandeha tamin’ny marina. Fahafatesana navelan’Andriamanitra hihatra amin’izy ir...

 • Isaia 56.1-12 : MAHARETA HATRAMIN’NY FARANY

  Isaia 56.1-12F.5MAHARETA HATRAMIN’NY FARANYVoasokajy ao anatin’ireo faminaniana ny amin’ny fanarenana sy ny fanavotana ny Zanak’Israely avy tamin’ny fahababoana ny Isaia 56; toe-javatra telo no ampitandreman’Andria...

 • Joda 17-25 : ANTSO HO AN’NY MPINO

  Joda 17-25F.3ANTSO HO AN’NY MPINOMitadidy izay nambaran’ny Apostoly (17-19). Inona moa izany hafatrafatry ny Apostolin’i Jesoa izany? Ny fisian’ny mpampianatra sandoka. Efa imbetsaka ny Apostoly no namerimberina iz...

 • Joda 1-16 : NY MPINO SY NY MPAMPIANATRA SANDOKA

  Joda 1-16F.5NY MPINO SY NY MPAMPIANATRA SANDOKANy mpino (1-3). Ao amin’ny fiarahabana ataon’i Joda dia asehony mazava ny atao hoe mpino (4) :Olom-boantson’Andriamanitra, satria namaly ny antsony tamin’ny alalan’ny...