Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

MANEKE HOHAVAOZIN'NY FANAHY MASINA

Mana isan'andro

 • I Mpanjaka 8.1 - 21 - FITOKANANA NY TEMPOLY

  I Mpanjaka 8.1 - 21  F.2FITOKANANA NY TEMPOLYAmpiakarina ny fiara. Miara-mientana ny rehetra amin'ny fampakarana ny fiaran'ny fanekena. Io no fanaka sarobidy indrindra sady maha-izy azy ny tempoly...

 • I Mpanjaka 7.13 - 51 : NY SAFIDY TSARA

  I Mpanjaka 7.13 - 51  F.2NY SAFIDY TSARARehefa vita ny fanaovana ny lapan'ny mpanjaka, dia niverina tamin'ny Tempoly indray Solomona mba hijery ireo fanaka hatao ao anatiny. Nankininy tamin'i Hirama avy an...

 • I Mpanjaka 7.1 - 12

  I Mpanjaka 7.1 - 12 F.2NY AN'ANDRIAMANITRA ALOHATamin-kafanampo sy fahendrena no nanorenan'i Solomona ny Tempoly ho an'Andriamanitra, izay nananany fifandraisana akaiky tokoa. Fito taona no nanatanterahany...

 • Salamo 111.1 - 10 : FENO FIDERANA

  FENO FIDERANANipololotra avy ao am-pon'ny mpanao Salamo ny fisaorana sy ny fideràna an'Andriamanitra teto. "Amin'ny foko rehetra" hoy izy. Maneho izany fa te-hilaza zavatra be dia be avy ao am-pony mahakasika an'An...

 • TENA VAOVAO

  I Korintiana 15.35 - 50 F.6TENA VAOVAONy tena vaovao.Ny fandinihana ny voahary nataon'Andriamanitra dia mety hahatakarana ny fombany. Ny voa afafy izay maty nefa mampitsimoka voa hafa vaovao dia ohatra azo...

 • HITSANGANA NY MATY

  I Korintiana 15.20 - 34 F.6HITSANGANA NY MATYNy ho avy. Ny fahafatesana no isan'ny vokatra ratsy nateraky ny fahotana izay nolovàn'ny olona rehetra avy tamin'i Adama. Ny vahaolana avy tamin'Andria...

 • VOKATRY NY TSY FANEKENA NY FITSANGANAN'NY MATY

  I Korintiana 15.12 - 19 F.6VOKATRY NY TSY FANEKENA NY FITSANGANAN'NY MATYTsy fahatakarana ny votoatin'ny toriteny.Gaga ihany ny Apostoly Paoly raha nandre fa nisy tamin'ireo olona nitoriany teny no mbola t...

 • NY FAHASOAVANA OMEN'ANDRIAMANITRA

  I Korintiana 15.1 - 11 F.4NY FAHASOAVANA OMEN'ANDRIAMANITRANy finoana foana(1-2). Io ilay finoana lazain'i Jakoba hoe tsy misy asa na poak'aty. Asa manao ahoana nefa moa ? Fibebahana sy fitomboana amin'ny...

 • NY FAHASOAVANA OMEN'ANDRIAMANITRA

  I Korintiana 15.1 - 11  F.4NY FAHASOAVANA OMEN'ANDRIAMANITRANy finoana foana(1-2). Io ilay finoana lazain'i Jakoba hoe tsy misy asa na poak'aty. Asa manao ahoana nefa moa ? Fibebahana sy fitomboana amin'ny...

 • NY FANAHY MASINA

  I Korintiana 12.1 - 11  F.6NY FANAHY MASINATombo-kase(1-3)an'ny mpino ny Fanahy Masina ary mampiavaka azy amin'ny jentilisa. Velona ny Fanahy ary tsy tahaka ny sampy izay moana. Manana anjara-toerana lehib...