Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Deoteronomia 14.1-21 : VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA, VAHOAKA MIAVAKA

  Deoteronomia 14.1-21 F.3 VAHOAKAN'ANDRIAMANITRA, VAHOAKA MIAVAKA Fombafomba rehefa misy maty. Ny firenena rehetra dia samy manana ny fombafomba fanaony avy rehefa misy fahoriana. Ny sasany amin'iz...

 • Deoteronomia 13.2-19 : VONOINA IZAY MITAONA HO AMIN'NY FANOMPOAN-TSAMPY

  Deoteronomia 13.2-19 F.6 VONOINA IZAY MITAONA HO AMIN'NY FANOMPOAN-TSAMPY Ny mpaminany sandoka. Ny fahatanterahan'ny faminaniany no isedrana ny mpaminany iray (Deoteronomia 18.22). Mety hisy famantarana ataon'ny mp...

 • Deoteronomia 12.20 - 13.1 : DIDY SAMIHAFA

  Deoteronomia 12.20 - 13.1   F.3DIDY SAMIHAFA" … Araka izay rehatra irin'ny fanahinao " (20-21). Tsy misakana ny vahoakany tsy hihinan-kena mihitsy akory Andriamanitra. Sao mihevitra mants...

 • Deoteronomia 12.1-19 : MANOMPOA AN'ANDRIAMANITRA

  Deoteronomia 12.1-19   F.3MANOMPOA AN'ANDRIAMANITRAAza manana andriamani-kafa (1-4). Fantatr'Andriamanitra loatra ny toetran'ny Zanak'Israely. Mora miovaova manoloana ny toe-java-misy lalovany izy...

 • Salamo 122.1-9 : FOTOANA MANOKANA

  Salamo 122.1-9   F.6FOTOANA MANOKANAFaly hihaona amin'ny Tompo. Toa hita mihitsy fa tsy andrin'i Davida ery izany hoe hihaona, hisaotra, hankalaza ny Tompo miaraka amin'ireto vahoaka enti...

 • Filipiana 3.12-21 : NY HAZAKAZAKA KRISTIANA

  Filipiana 3.12-21   F.6NY HAZAKAZAKA KRISTIANAHazakazaka mitohy. Ny olona nanaiky ny famonjen'i Jesoa dia efa voavonjy (16). Saingy ny fiainan'ny kristiana dia tsy mijanona amin'ny fanana...

 • Filipiana 3.1-11 : FAMPITANDREMANA AMIN'NY FAMPIANARAN-DISO

  Filipiana 3.1-11   F.5FAMPITANDREMANA AMIN'NY FAMPIANARAN-DISOFifandraisana miteraka fifaliana latsa-paka. Toy izany ny vokatry ny firaisana amin'i Kristy. Mamaramparana ny taratasiny i P...

 • Filipiana 2.19-30 : MPANOMPO MAHATOKY

  Filipiana 2.19-30   F.2MPANOMPO MAHATOKYFitokisana. Izany no foto-kevi-dehibe aseho amin'ity andalan-tSoratra Masina ity. Timoty sy Epafrodito : lehilahy voazaha toetra, mpiara-manompo amin'i Paol...

 • Filipiana 2.12-18 : MANOMPO AM-PIFALIANA

  Filipiana 2.12-18   F.3MANOMPO AM-PIFALIANANy toe-tsaina enti-manompo an'Andriamanitra. Izany no tian'i Paoly ananan'ny Filipiana. Izy dia nafana fo tamin'izany asa fanompoana izany ary m...

 • Filipiana 2.1-11 : ANTSO

  Filipiana 2.1-11   F.3ANTSOHo amin'ny firaisana. Antony efatra no entin'i Paoly hanamarinana sy hanamafisana izany antso ho an'ny firaisana izany :    1°) Ao am...