Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Mana isan'andro

 • Matio 20.17-28 : IZAY TE-HO LEHIBE DIA HO MPANOMPON'NY REHETRA

  Matio 20.17-28   F.6IZAY TE-HO LEHIBE DIA HO MPANOMPON'NY REHETRAIzay manetry tena no hasandratra. Raha nandroso ho any Jerosalema ny Tompo, dia nanambara indray ny fahafatesany sy ny fitsanganany...

 • I Mpanjaka 12.1-19 : MIHAINO SY MITSAKOTSAKO

  I Mpanjaka 12.1-19   F.2MIHAINO SY MITSAKOTSAKOTorohevitra roa. Mivantana ny fangatahan'ny vahoaka tamin' i Rehoboama Mpanjaka izay vao hitantana ny fanjakana (4). Tena ilaina ny maka fotoana hisa...

 • II Samoela 18.1-18 : MANDAMINA SY MIBAIKO

  II Samoela 18.1-18   F.2MANDAMINA SY MIBAIKOFandaminana (1-5). Mialoha ny andehanana hiady dia nandrindra ny tafiny Davida (1-2). Mafy ho azy ny nanao izany, satria tsy hafa ny fahavalo f...

 • II Samoela 16.1-14 : VOAHODIDINA OLONA SAMIHAFA

  II Samoela 16.1-14   F.2VOAHODIDINA OLONA SAMIHAFAMpananaraotra (1-4). Ziba mpanompon'i Mefiboseta , zafikelin'i Saoly, toa nanampy be an'i Davida (1-2), kanefa nanendrikendrika an'i Mefi...

 • I Samoela 23.14-28 : MPITARIKA MIALOKA AMIN'NY TOMPO

  I Samoela 23.14-28   F.2MPITARIKA MIALOKA AMIN'NY TOMPOVoaenjika. Izany mpitarika manompo izany dia tsy araka ny fihevitra sy ny fijery ary ny fomban'izao tontolo izao mihitsy, araka izay nambaran...

 • I Samoela 23.1-13 : MPITARIKA MANAIKY TARIHIN'ANDRIAMANITRA

  I Samoela 23.1-13   F.1,2MPITARIKA MANAIKY TARIHIN'ANDRIAMANITRAManompo an'Andriamanitra. Nanontany hatrany ny hevitr'Andriamanitra i Davida mba handraisana ny toro-làlana mazava ny amin'ny làlany sy ny si...

 • Matio 7.13-29 : FAMPITANDREMANA

  Matio 7.13-29   F.3,5FAMPITANDREMANAVavahady ety sy malalaka. Raha atao ny fampitahana dia olom-bitsy ihany no hiditra amin'ilay vavahady tsotra sady tery. Migodàna sy malalaka mantsy ilay vavahad...

 • Matio 7.1-12 : FIFANDRAISANA SY VAVAKA

  Matio 7.1-12FIFANDRAISANA SY VAVAKAFitsarana ny hafa. Melohin'i Jesoa ny fanakianana ny hafa, indrindra moa ny fitsarana izay mamoaka fanamelohana ny hafa. Iza anefa izany ? Olombelona meloka ihany koa. Ny...

 • Matio 6.24-34 : FANAHIANA SA FANDAMINANA NY AMPITSO

  Matio 6.24-34   F.3FANAHIANA SA FANDAMINANA NY AMPITSONy fanahiana dia manimba ny fahasalamana, manelingelina ny fahafaha-mamokatra, mampihiba ny fomba fifandraisana amin'ny hafa, mampihena ny fin...

 • Matio 6.16-23 : IZA NO TOMPOIKO ?

  Matio 6.16-23   F.3IZA NO TOMPOIKO ?Ny fifadian-kanina dia fotoana izay ahafahantsika mivavaka sy mianatra mifehy tena, fotoana ahatsiarovana fa afaka mivelona tsara isika na dia tsy mihi...