Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Mana isan'andro

 • Asan'ny Apostoly 2.22-36 : JESOA NATAON'ANDRIAMANITRA HO TOMPO SY KRISTY

  Asan'ny Apostoly 2.22-36   F.1JESOA NATAON'ANDRIAMANITRA HO TOMPO SY KRISTYRehefa feno ny Fanahy Masina ny Apostoly Petera dia nanambara ny amin'Ilay Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra : Ilay Mesian...

 • Asan'ny Apostoly 2.14-21 : NY HERIN'NY FILAZANTSARA

  Asan'ny Apostoly 2.14-21  F.6NY HERIN'NY FILAZANTSARANy fahendrena nasehon'i Petera (14-18). Tsy nenti-po i Petera teo anatrehan'ny fanesoana (13) fa nanararaotra nanazava ny Vaovao Mahafaly tamim...

 • Asan'ny Apostoly 2:1-13 / ASAN'NY FANAHY MASINA

  Asan'ny Apostoly 2.1-13   F.1ASAN'NY FANAHY MASINAFanatrehan'i Jesoa. Efa nanomana ny fon'ny mpianatra Jesoa fa handeha. Ho aiza hono ? Hamboatra fitoerana ho azy ireo any an-danitra (Jao...

 • Obadia 16-21 : FITSARAN'ANDRIAMANITRA

  Obadia 16-21   F.4FITSARAN'ANDRIAMANITRATsy hanam-pitsaharana ny olona toa ny Edomita (16). Maminany ny amin'izay hiafaran'ny olona (Esao) na ny firenena (Edoma) izay mitoetra ao anaty faharatsian...

 • Obadia 1-15 : MISY VALINY AVOKOA NY RATSY ATAO

  Obadia 1-15   F.6MISY VALINY AVOKOA NY RATSY ATAOMampietry ny fiavonavonana (1-9). Taranak'i Esao rahalahin'i Jakoba, rahalahin'ny Joda, ny Edomita (6) ary nonina tany atsimon'i Joda. Nanjary faha...

 • Salamo 129.1-8 : NY FAMALIANA NY MPAMPAHORY

  Salamo 129.1-8   F.6NY FAMALIANA NY MPAMPAHORYFijaliana nihatra. Ara-tantara dia nitondra fahoriana sy fijaliana ny vahoakan'Israely hatrany amboalohany (1, 2) tamin'ny fanandevozana nahazo azy ta...

 • Nahoma 2.1-13 : MIFALIA FA RAVA ILAY NISEHO HO MAHERY !

  Nahoma 2.1-13   F.6MIFALIA FA RAVA ILAY NISEHO HO MAHERY !Mifalia ry Joda (1). Ny fijerena izay fahapotehana hanjo an'i Ninive dia hitondra fifaliana ho an'ny Joda satria tanteraka ny fanafahana a...

 • Asan'ny Apostoly 1.12-26 : MANOHY NY DIA NY MPIANATRA

  Asan'ny Apostoly 1.12-26   F.2MANOHY NY DIA NY MPIANATRANy fiombonan'ny Apostoly. Niray saina naharitra nivavaka ireo Apostoly sy ny vehivavy sasany teo aminy. Tsy mahafinaritra sy mahate-hiaina v...

 • Asan'ny Apostoly 1.1-11 : NY TENY FIKASANA

  Asan'ny Apostoly 1.1-11   F.4NY TENY FIKASANANy fanomezana nampanantenain'i Jesoa ho an'ny mpianatra dia ny Fanahy Masina ary ny fandraisana izany Fanahy Masina izany no ambarany fa batisan'ny Fan...

 • Salamo 127.1-5 : TSY MAHEFA NA INONA NA INONA

  Salamo 127.1-5   F.1TSY MAHEFA NA INONA NA INONAEo amin'ny andavanandrom-piainana. Natao hiasa sy hanorina zavatra ny olombelona. Misy tokoa ny fahombiazana ara-materialy vokatry ny ezaka...