Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Miantsoa fanafahana avy amin'ny Tompo

Mana isan'andro

 • Deoteronomia 5.22-30 : MAMELONA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

  Deoteronomia 5.22-30   F.1,5MAMELONA NY TENIN'ANDRIAMANITRAMandre ny hetahetan'ireo te-hihaino ny feony Andriamanitra (22.25). Nanana hetaheta handre ny feon'Andriamanitra ny Zanak'Israely, saingy...

 • Deoteronomia 5.1-21 : ISIKA SY NY LALANA

  Deoteronomia 5.1-21   F.3ISIKA SY NY LALANAFampahatsiahivana (1-5 ; 18-22). Efa taranaka vaovao no manoloana an'i Mosesy ka ampatsiahiviny ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely t...

 • Salamo 118.1-29 : TSARA SADY MPANAO NY TSARA JEHOVAH

  Salamo 118.1-29   F.1,2TSARA SADY MPANAO NY TSARA JEHOVAHManeho ny famindrampon'i Jehovah sy ny fahatsarany amin'izay matahotra Azy ity Salamo ity.Jehovah no miandany amiko (1-14). Antsoina ny Fia...

 • Jaona 13.1-20 : MPITARIKA HAFA DIA HAFA

  Jaona 13.1-20   F.1MPITARIKA HAFA DIA HAFAFantatr'i Jesoa tsara ny niaviany sy izay alehany ary ny fotoany. Ny hetsika sy ny hafatra apetraka amin'ny fotoana farany toy ny eto dia manandanja manok...

 • Matio 20.17-28 : IZAY TE-HO LEHIBE DIA HO MPANOMPON'NY REHETRA

  Matio 20.17-28   F.6IZAY TE-HO LEHIBE DIA HO MPANOMPON'NY REHETRAIzay manetry tena no hasandratra. Raha nandroso ho any Jerosalema ny Tompo, dia nanambara indray ny fahafatesany sy ny fitsanganany...

 • I Mpanjaka 12.1-19 : MIHAINO SY MITSAKOTSAKO

  I Mpanjaka 12.1-19   F.2MIHAINO SY MITSAKOTSAKOTorohevitra roa. Mivantana ny fangatahan'ny vahoaka tamin' i Rehoboama Mpanjaka izay vao hitantana ny fanjakana (4). Tena ilaina ny maka fotoana hisa...

 • II Samoela 18.1-18 : MANDAMINA SY MIBAIKO

  II Samoela 18.1-18   F.2MANDAMINA SY MIBAIKOFandaminana (1-5). Mialoha ny andehanana hiady dia nandrindra ny tafiny Davida (1-2). Mafy ho azy ny nanao izany, satria tsy hafa ny fahavalo f...

 • II Samoela 16.1-14 : VOAHODIDINA OLONA SAMIHAFA

  II Samoela 16.1-14   F.2VOAHODIDINA OLONA SAMIHAFAMpananaraotra (1-4). Ziba mpanompon'i Mefiboseta , zafikelin'i Saoly, toa nanampy be an'i Davida (1-2), kanefa nanendrikendrika an'i Mefi...

 • I Samoela 23.14-28 : MPITARIKA MIALOKA AMIN'NY TOMPO

  I Samoela 23.14-28   F.2MPITARIKA MIALOKA AMIN'NY TOMPOVoaenjika. Izany mpitarika manompo izany dia tsy araka ny fihevitra sy ny fijery ary ny fomban'izao tontolo izao mihitsy, araka izay nambaran...

 • I Samoela 23.1-13 : MPITARIKA MANAIKY TARIHIN'ANDRIAMANITRA

  I Samoela 23.1-13   F.1,2MPITARIKA MANAIKY TARIHIN'ANDRIAMANITRAManompo an'Andriamanitra. Nanontany hatrany ny hevitr'Andriamanitra i Davida mba handraisana ny toro-làlana mazava ny amin'ny làlany sy ny si...