Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mitsangàna hanohitra ny Herisetra

Mana isan'andro

 • Lioka 15.11-32 : RAY TENA TIA

  Lioka 15.11-32F.5RAY TENA TIASafidy…fahoriana. Nisafidy ny hiala teo amin’ny fiadanana tao an-tranon-dRay ilay zandry, ary nanao ditra tany ivelany(13). Najain’ny Rainy ny safidiny: porofom-pitiavana izany. Lany ny...

 • Lioka 15.1-10 : FIFALIANA ANY AN-DANITRA

  Lioka 15.1-10F.6FIFALIANA ANY AN-DANITRAHetaheta lalina. Matetika ao anatin’ireo bokin’ny Filazantsara izay mitantara betsaka ny momba ny fiainan’i Jesoa, dia ahitana ny Mpamory hetra, lehilahy avokoa ireo, sy ny v...

 • Lioka 14.25-35 : NY ATAO HOE: MPIANATRY NY TOMPO

  Lioka 14.25-35F.3NY ATAO HOE: MPIANATRY NY TOMPOJesoa iza? (25). Raha nahita ny fahagagana maro nataon’i Jesoa ny olona, dia maro no nanaraka Azy, na te-hanaraka Azy. Fa Jesoa iza no harahintsika? Ilay Mpanao fahag...

 • Lioka 14.15-24 : FANASAM-BE NOLAVINA

  Lioka 14.15-24F.6FANASAM-BE NOLAVINAFiala-nenina. Voalaza eto fa betsaka ireo olona nasaina tamin’ity fanasam-be, saingy toa tsy nanisy lanjany an’izany. Nanao izay fomba rehetra, ary niantso ny olona tsy nisy an-k...

 • Lioka 4.1-14 : NY ENDRIKY NY FITIAVANA

  Lioka 4.1-14F.6NY ENDRIKY NY FITIAVANAIanarana aloha (1-6). Tsy misalasala izay mino ny herin’i Jesoa mitady Azy na aiza na aiza itoerany. Tahaka izany no nataon’ity olona marary ity teto, Izy no nohatoniny; fa tsy...

 • Isaia 66.12-24 : TSARA JEHOVAH

  Isaia 66.12-24F.4TSARA JEHOVAHMampikoriana fiadanana. Jehovah no mampikoriana fiadanana ho an’I Jerosalema sy mahatonga ny voninahitry ny firenena jentilisa ho aminy (Jerosalema). Mahafaly ny fon’ireo jiosy ny mahi...

 • Isaia 66.1-11 : JEHOVAH ANDRIAMANITRA

  Isaia 66.1-11F.5JEHOVAH ANDRIAMANITRAToky ianteherana. Jehovah Andriamanitra izay ivavahantsika dia manana ny seza fiandrianany any an-danitra sy ny fitoeran-tongony ety antany. Izy no namorona izao tontolo izao, m...

 • Isaia 65.13-25 : SASANANGY ROA SAMIHAFA

  Isaia 65.13-25F.1,5,7SASANANGY ROA SAMIHAFAMiavaka. Nambarany tamin’ireo vahoakany izay niodina Taminy ny fihavahana misy ary hisy ho an’ireo izay mankatoa Azy (13-14; Salamo 4.3). Tombony ny mifikitra amin’ny Ray....

 • Isaia 65.1-12 : ANDRIAMANITRY NY NOFO REHETRA

  Isaia 65.1-12F.1ANDRIAMANITRY NY NOFO REHETRAMitady ny very. Mamaly ny vavaka nataon’Isaia Andriamanitra eto amin’ny andininy 1 ary ambarany fa miantefa amin’ny Jentilisa ihany koa ny antsony (2). Izany ny Andriama...

 • Isaia 64.1-12 : MAHERY SY LEHIBE

  Isaia 64.1-12F.1MAHERY SY LEHIBEAndriamanitra mahery. Oharina amin’ny afo mahamay sy rano mangotrakotraka ny herin’Andriamanitra sy ny Anarany manoloana ny Jentilisa. Iza tokoa moa no andriamanitra sahy mifanehitra...