Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Mana isan'andro

 • Lioka 23.1-12 : FIAMPANGANA LAINGA

  Lioka 23.1-12F.2FIAMPANGANA LAINGAEndrika isehoany : Misy olona ankahalaina ka tiana hohelohina. Eto dia Jesoa no niharan’ny fiampangana. Efa nisy tokoa ny resaka nataony momba ny fandoavan-ketra ho an’ny Amperora...

 • Lioka 22.54-71 : JESOA VOASAMBOTRA

  Lioka 22.54-71F.2JESOA VOASAMBOTRAInona no ataon'ny mpianatra ? (54-62) Nandositra avokoa izy ireo; fa vitsy no sahy nanaraka ny Tompo teny akaikikaiky teny: Petera no navoitra teto satria sady tanteraka ny Tenin'i...

 • Lioka 22.39-53 : GETSEMANE

  Lioka 22.39-53F.6GETSEMANEAdy mangotraka. (39-46) Azo lazaina fa maneho ny maha-olona Azy Jesoa eto sady mampianatra antsika aty aoriana mba hanana fiainam-bavaka maharitra. Goavana tokoa ny miatrika fahafatesana,...

 • Lioka 22.24-38 : DINIKA FARANY

  Lioka 22.24-38F.3DINIKA FARANYIza no lehibe ? (24-30) Tsy vao teto ireo mpianatra no niresaka momba io lohahevitra io, ary feno faharetana i Jesoa mitondra fanazavana vaovao : ny olo be sy mpitondra dia manaiky hip...

 • Lioka 22.14-23 : NY FANASAN’NY TOMPO

  Lioka 22.14-23F.6NY FANASAN’NY TOMPOTonga ny fotoana izay nihinanan’i Jesoa Kristy farany ny Paska niarahany tamin’ny mpianatra mialohan’ny hijaliany (14-18). Raha Paska fahatsiarovana ny nahafahan’ny Zanak’Israely...

 • Lioka 22.1-13 : NY TOROMARIK’ANDRIAMANITRA IHANY

  Lioka 22.1-13F.2NY TOROMARIK’ANDRIAMANITRA IHANYIdiran’i Satana : Rehefa nidiran’i Satana i Jodasy Isikariota dia nankao amin’ny lohan’ny mpisorona sy ny lehiben’ny mpiambina niresaka ny amin’izay hamadihany an’i J...

 • Mpitsara 21.1-25 : FAMINDRAM-PO SY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA

  Mpitsara 21.1-25F.2FAMINDRAM-PO SY FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRANitoetra teo anatrehan’Andriamanitra : Noho ny zava-doza nitranga tao Gibea sy ny vokany (20.4-6) dia nitomany mafy dia mafy tamin’Andriamanitra ny olona “...

 • Mpitsara 20.29-48 : MITSIMBADIKA NY TANTARA

  Mpitsara 20.29-48F.2MITSIMBADIKA NY TANTARAToa nahazo hery sy saina ireo zanak’Isiraely rehefa nandray ny teny fampanantenana ny amin’ny hanoloran’i Jehovah ny fandresena ho azy ireo (20.28). Nitsiry tao an-tsaina...

 • Mpitsara 20.12-28 : « FA AN'I JEHOVAH IHANY NY FANDRESENA »

  Mpitsara 20.12-28F.2« FA AN'I JEHOVAH IHANY NY FANDRESENA »Hesorina ny ratsy. Nisafidy hikambana tamin’ny mpanao ratsy ireo taranak’i Benjamina ka hanafika ireo rahalahiny. (13-16). Tsy sitrak’Andriamanitra ny mira...

 • Mpitsara 20.1-11 : IRAY HO AN’I JEHOVAH

  Mpitsara 20.1-11F.2IRAY HO AN’I JEHOVAHNahoana no ny firenena iray manontolo no voakasika ? Nisy fahalovana teo amin’ny vahoaka ka nila nampahalalaina ho fantatry ny rehetra (4). Nitarika firaisan-kina teo amin’ny...