Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Tafika masina

FAMPIANARANA TAFIKA MASINA 201419/06/2014 20:58

(taorian’ ny Tafika Masina tany Ambohidehilahy 2013-2014)-Mpanofana ny Mpitandrina Ranjakavola -Toerana: IFR isaky ny Sabotsy amin’ny 4 Ora

FIOFANANA TAFIKA MASINA 2013-2014 

ETUDE BIBLIQUE

Matio 9 : 35 – 10 : 1-13

Mat 9 : 36 : Ary nony nahita ny vahoaka Jesoa dia nahonena Azy ny nijery azy ireo, nampahantraina izy ireo ka nafoy toy ny ondry  tsy misy mpiandry.

- Nahonena (nampalahelo, nangoraka ny fony)satria nampahantraina.

- Nampahantraina: lasa nahantra satria nalaina ny fananany ohatra.

- Nafoy toy ny ondry tsy misy miandry: navela ho kamboty, tsy misy mpikarakara.

- Tsy hoe tsy niasa izy ireo dia lasa nahantra fanalaina ny fananany       nampahantraina

Ny mpiandry ondry = miahy ondry, mamelona azy, mitsabo raha marary sns….Fa izany rehetra izany tsy nisy natao.

And 38: Be ny vahoaka, fa ny mpiasa no vitsy, koa amin’izany mangataha amin’ny Tompon’ny vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra.

-          Be ny vokatra = ny vahoaka, ilay ondry nafoy

o   Ny mpiasa no vitsy: ohatra eo amin’ny FJKM dia misy fiangonana 7 000 fa ny Mpitandrina dia 1 000.

-          Fangatahana mpiasa hamory ny vokatra= mpiandry ondry.

-          Misy Mpiandry ondry ratsy fanahy.

EZEKELA 34: 1-6

Toetran’ireo mpiandry ondry nanao professionnalisma fotsy.

MATIO 10: 1-4

Ary Jesoa niantso ny mpianany 12 lahy hankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hanasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra.

Ary izao no anaran’ny Apostoly 12 lahy :

Simona Petera / Andrea, Tomasy , Matio ( mpamory hetra )

Jakoba ( zanak’ I Alfeo )……….

Simona / Jodasy Iskariota

Jesoa no niantso sady nanome fahefana; misy olona manaotaofoana satria tsy azy ny fahefana fa an’I Jesoa

Raha tsy misy FIANTSOANA ( resaka vocation) dia tsy vita ny asa.

-          Manararaotra fatratra amin’ny formation izay misy satria voaantso

-          Ilay vocation manana saina anao hiaritra amin’ny zavatra rehetra  ary mandamin-javatra amin’ny asa.

-          Mahay mandefitra, mahay mangina fa holanina ny asa.

-          An’Andriamanitra ny hery hanaovana ny asa; izay ilay antso , niofana hanao asa.

-          And 5- 13 Ireo 12 lahy ireo dia nirahin’I Jesoa nodidiny hoe: Aza mandeha  any amin’ny lalan’ny jentilisa, ary aza miakatra amin’izay tananan’ny Samaritana fa aleo mankany amin’ny ondry very amin’ny tranak’Israely.

à Tsy fanilihana na fanavakavahana fa acte fitoriana ny filazantsara

jentilisaàexploitation

Samaritanaà exploitation

… efa nahazo maimaim-poana hianareo koa manomeza maimaim-poana.

Aza mitady volamena na volafotsy na varahina , ho ao natin’ny fehin-kibonareo na kitapom-batsy. Ho amin’izay rehetra na akanjo 2, na kapa, na tehina ; fa ny mpiasa dia miendrika hahazo hatrany.

-          Mifantoka amin’ny asa fa omen’ny Tomponao izay ilainao, fa katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra …

MATIO 9: 35 à 10 : 1-13 (tohiny)

9 and 35: Jesoa nadeha nitety tanàna manasitrana ny aretina sy ny rofy rehetra,  mitory ny fanjakan’Andriamanitra.

Ø  Toy izany no ataon’ireo izay manara-dia  an’I Jesoa, fa tsy hoe: ao ampiangonana ihany.

Ø  Mampianatra Izy amin’izay hisarihana ny olona hanaraka ny Tompo.

Ø  Mitory koa ny  filazantsaran’ny fanjakana hitaomana ny olona amin’izany.

N B : Fampianarana : 45 mn et +

         Mitory : 30 mn au maxi

Ø  Nahasitrana ny aretina rehetra sy ny rofy : misy « specificité » ny asa

Ohatra : mpiandry manao ny asa fa ny hafa mivavaka .

 

Rofy : aretina tsy misy devoly

 Fa misy ny aretina misy devoly.

Ny mamoaka demonia dia asa ataon’ny mpianadry

Tsy ny marary rehetra akory dia misy devoly na koa hoe tsy misy marary misy devoly izany; izay no hanana ilay “esprit de discernment “ mahay manavaka sy manivana.

JAK 5: 13 – 15 : Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka . Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana . Misy marary va eo aminareo ? aoka izy hampaka loholon’ny fiangonana , ary aoka hanosotra diloilo azy amin’ny anaran’ny Tompo ireo sady hivavaka eo aminy, ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny Tompo hanangana azy ; ary raha  manota izy dia havela ny helony

à Ny marary tsy takiana FIAIKEN-KELOKA

Mat 10 : 5-6 : Ireo 12 lahy dia nirahin’ny Jesoa ka nodidiany hoe : Aza mandeha any amin’ny lalan’ny jentilisa, ary aza makany amin’izay tananan’ny Samaritana, fa aleo makany amin’ny ondry very amin’ny  taranak’Israely

à Satria ny jentilisa rehefa mandeha dia misy tombontsoa katsahiny ao

Ianao anefa rehefa mitory , dia mety hisy perte aza  fa manao ny asan’ny Tompo fotsiny no ataonao.

à “Fa aleo makany amin’ny ondry very amin’ny taranak’Israely” : Hasain’ny Tompo havotantsika ny olona , izany no hanirahany antsika. Tsy misy eritreretinao io fa izay ilay toe-panahin’ny famonjena

à Inona no azoko atao ahafahan’io olona io hahita an’I Jesoa Kristy

Angatahina amin’ny Tompo io FANAHY honena an’io olona very io

FITIAVANA HAMONJY NY FANAHY NY OLONA VERY

Vakio : “ La passion des âmes” Pasteur Oswald SMIRI. Emaus 1996. Le vrai Serviteur de Dieu O.S.

- Rehefa manana hetaheta hamonjy fanahy dia mafana fo ho azy

ROM 12: 11 : Mazotoa, fa aza malaina  ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo

ROM 8: 37-39: Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika aminy alalan’ilay tia antsika …

Aza avela misy na inona na inona ahasakana anao amin’i Tompo

MATIO 10 ( tohiny)

Mat 10 : 1-8

Nifidy ny mpianany Jesoa ary nanome fahefana azy

-          Jesoa niantso mpianatra 12 lahy:

Qualité io, niantso olona hiara-miasa aminy , izany hoe: MAHATOKY ireo olona ireo Jesoa

-          Probleme-tsika io tsy mahatoky olona mpiaramiasa io satria isika mieritreritra fa isika ihany no tena mahavita tsara ny asa fa ny hafa tsia

-          Kanefa Jesoa avy any an-danitra no nidina teto an-tany , ary ny LANITRA  io zaraina amin’ny MPIANATRA izay nofidiny ireo. Tsy be “ condition “ Jesoa raha nifidy ny mpianatra ary olona tena samy hafa no nofidiany:

Mpanarato (Petera, Jaona …)

Mpamory hetra (Matio )

Mpanao Politika ( Jodasy, simona), Zeloto izy= Fikambanan’ireo tia tanindrazana

-          Tsarovy fa taloha ny anomezan’Andriamanitra  anao iny asa iny no mba nanomezan’Andriamanitra ny hafa  fahaizana iny asa iny koa

-          I Jodasy namadika an’I Jesoa, izay mpianatra nofidina, no namonjena anao

-          Angataho amin’ny Tompo izany TOE-PANAHY MAHATOKY ny hafa izany.

And 9-10 : Aza mitady volamena na volafotsy, na varahina, ho ao anatin’ny fehikibonao , na ny kitapom-batsy ho amin’izay haleha, na akanjo roa, na kapa, na tehina; fa ny MPIASA DIA MENDRIKA HAHAZO NY HANINY

-          MITSINJO ny mpanompony Andriamanitra fa  aza be calcul materiel ianareo. Tena marina amin’ny fitoriana ny  Filantsara io

-          Matokia an’Andriamanintra  fa AZA BE FANAHIANA rehefa manao ny asan’ny Tompo

-          Tsy isika manao ny asan’ny ny Tompo ihany no tsinjovina fa ireo izay mahafoy koa

Mat 10: 42: Ary na zovy na zovy no manome  rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hodotroin’ny anakiray amin’ireo madinika ireo , satria mpianatro izy , dia lazaiko marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany

Ohabolana 19: 17: Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an’I Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa .

HONERAN’ NY TOMPO izay laninareo amin’ny fanompoana Azy.

And 16: Indro, Izaho maniraka anareo ho lohan’ny ady ao ampovoan’ny amboadia,

Malina,  Hentitra tahaka ny menarana fa voafetra ny anaram-panahy  rahateo ny voromailala. Mahatokia !izay ilain’ny olona, fa tsy voafehin’ny ao amin’ny Texte ao amin’ny fanirahana ny mpianatra ( hentitra/ mora fanahy )

à Tsy tantin’ny hafa izay olona equilibré izay dia manenjika izy satria tsy afaka mananatra anao izy.

And 17 : Hatolory eo aminy mpitsara ( Synedriona ) …

MATIO 10 (Tohiny)

And 19 : Far aha manolotra anareo izy, dia aza manahy ny amin’izay fomba hitenenanareo, na izay holazainareo, fa homena anareo  amin’ny izany izay holazainareo.

à Ny Fanahin’Andriamanitra no hanome anareo izay havalinareo azy.

à Koa aza matahotraizay hiseho fa efa miaraka amainao ny Tompo amin’izay.

à Aza ketraka  amin’izay hiantranareo amin’ny fampijaliana fa efa niantra tamin’ny Tompo avokoa izany.

Jaona 7: 1-5 Fa rehefa afaka izay dia  ….. fan a dia ny rahalahin’I Jesoa  aza tsy nino azy

à Araka  ny voalazan’ny mpandinika dia I Jakoba io voalaza io

à Blocage teo  amin’i Jesoa io : MIVAVAHA  ho an’izay manohitra, manenjika anareo  fa hontonga tahaka an’I Jakoba koa izy any aoriana.

à Mampahery anao ity MATIO 10, momba ny fiantsoana ity, MAMPAHERY TENA

FITOMANIANA 3: 31: Fa tsy hanary mandrakizay ny Tompo, eny fa na dia mampahory aza Izy. Dia mbola hiantra ihany araka ny haben’ny famindram-pony. Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanakolom-belona

à Manana ny tanjony amin’ny niantsoany anao ny Tompo ary tsy maintsy tody hatramin’ny farany izany.

 

FIOFANANA TAFIKA MASINA 2014

 

TITOSY 1: 5  

Hafatra atao amin’ny Mpitandrina mivantana amin’ny Fiangonana

 And 3: Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manan-tsiny, fa mpitandrina ny an’Andriamanitra

à Tsy manao faute fanahiniana

à Fa hafa ny fahatsontsona ( tsy nahy )

SALAMO  19: 12: Raha ny fahatsontsona, dia iza re no mahalala izany?

Ataovy tsy manan-tsiny aho ny amin’ny izay atao fa tsy fantatro.

Tsy mitompo teny fatratra, tsy mora tezitra, tsy mpimamo, tia ady, tsy tia harena maloto

-          Ny mitompo teny fatratra dia olona tsy azo hiandian-kevitra

-          Tsy mora tezitra : miezaka tsy ho tezitra matetika na dia voalaza aza hoe “ tezera fa aza manota “

Rehefa tezitra dia tsy manao am-po, raha tsy izay dia mamono olona.

-          Tsy mpimamo lian-ady : ny jiosy dia mpamboly voaloboka, ary mpisotro divay tsy mihotrika ( fermentée), izany hoe tsy mahamamo fa raha tafahoatra no sotroina dia mamo ihany

-          Tsy mikapoka na amin’ny Tanana na amin’ny tongotra na amin’ny teny

-          Tsy tia harena maloto : mana-karena fa azo amin’ny FAHAMARINANA

And 8: Fo mampian-trano vahiny, tia ny tsara, mahonon-tena, marina, masina, mahahonom-po

-          Tia ny tsara, izay zavatra tsara rehetra, toe tsaina sns…, trano, fitaovana sns…

-          Mahonon-tena : maitrise de soi

-          Masina : consacrer, manoka-tena ho an’Andriamanitra

-          Mahonom-po : Temperé

And 9: Miteny mafy ny teny masina araka ny efa nampianarina, mba hahaizany  hananatra  amin’ny fampianarana tsy misy kilema sady handresy lahatra  ny mpanohitra

-          Caractère an’ny  teolojiana io : izao no lazain’ny Soratra Masina “Mihazoana ny fotompinoana FJKM”

-          Mandresy lahatra ny mpanohitra : resena lahatra ireny olona ireny, ampianarina

{Mihazona mafy ny fotom-pinoana  ohatra hoe FJKM→FJKM foana }

Ao amin’ny fitondram-piangonana dia tsy izay heverina ho tsara no mitranga ao; tsy manohitra azy fa mitady làlana vaovao

NOM 16 ( kora )

And 10 : tsy maintsy tampenam-bava ireo izay mampivadika mpianatra maro, fa mampianatra izay tsy mety mba hahazoany  harena maro.

-          Azo atao ny manapina vava rehefa tsy mihevitra izay mahasoa ny fiangonana

-          Mila mahasivana izany ny mpitondra fiangonana sy fivavahana

Ary matokia fa Andriamanitrra dia efa manao izany

-          Ny Soratra Masina natao hiarovana ny fiainan’ny fiangonana , mba tsy hampivadika   mpianakavy maro

And 12: Hoy ny anakiray amin’ireny izay mpaminany  teo aminy: Mpandainga, mandrakariva ny …, biby ratsy, kamo be tenda

-          Misy olona manao fiainam-biby ka mila mitandrina ny kristianina

-          Kamo be tenda : rehefa hiasa dia vitsy , fa rehefa hihinana dia betsaka

Matoa manao izany izy dia tsy matanjaka amin’ny finoana

And 16: Manaiky fa mahalala an’Andriamanitra izy,nefa manda Azy aminy asany, dia olona vetaveta sady tsy manaraka ary olona tsy izy, izay tsy manao asa tsara na inona na inona

-          Toa mahalala an’Andriamanitra nefa tsy izy→ olona vetaveta

Olona tsy izy : tsy manana izay maha kristianina

-          Kendrena ho olona tia an’Andriamanitra isika fa tsy hoe manompo tsy misy fitiavana an’Andriamanitra ao am-pony.

-          Ny fananana ny Tenin’ Andriamanitra no mamboly toetra tsara ao anatitsika ao : VOLAVOLAIN’ny Tenin’ Andriamanitra  isika

 

MATIO 10 (tohiny) 10: 24 – 42

And 24 – 27: N y mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra …, koa amin’ny izany aza matahotra ianareo: fa tsy misy afenina izay tsy haseho, na takona izay tsy ho fatatra

Izay lazaiko aminareo ao amin’ny maizina dia abaranareo ao amin’ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eo ammbonin’ny  tampon-trano

à Famporisiana ny mpianatra

And 28 -30: Ary amin’izany na zovy na zovy mamono ny tena …

Fa na ny volon-dohanareo aza dia voaisa avokoa

-          Fanomezan-toky : aza matahotra fa ny antsipirihinareo hitan’ny Tompo avokoa ; tsy avelany ho latsaka an-tany izany

And 32 -33: Ary amin’izany na zovy na zovy no hanaiky Ahy eo anatrehan’ny olona , dia hekena kosa izy eo anatrehan’ny Raiko izay any an-danitra

Fan a zovy na zovy no handa Ahy eo anatrehan’ny olona dia holaviko kosa izy eo anatrehan’ny Raiko izay any an-danitra

-          Fanekena ny Tompo amin’ny fiainana manontolo, taomin’ny Tompo hijoro vavolombelona amin’izay iainan-tsika  isika, tsy resaka vava io

Ohatra: hoy Gandhi : “ asehoy ahy 24h/24H ny maha kristianina anao dia ho kristianina aho”

-          Tsy possible anefa io, fa manao araka izay tratra

(Le vécu de chacun )

Tsarovy koa fa ny devoly manararaotra hatrany

Koa maneke an’i Jesoa eo amin’ny  fiainanao manontolo, tsy amin’ny vava fotsiny  fa amin’ny fiainana an-davanandronao.

ROM 10 : 9-10 : Satria raha manaiky an’i Jesoa ho Tompo amin’ny vavanao hianao ary mino amin’ny fonao fa Andriamanatra efa manangana Azy taminy maty, dia hovonjena hianao.

Fa amin’ny fo no inoana hahazoana fahamarinana ary amin’ny vava no anekena hahazoana famonjena.

And 34 -36: Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin’ny tany Aho; tsy tonga hitondra fiadanana Aho fa sabatra

Fa tonga Aho hampifandray olona amin’ny rainy, ary zanaka vavy amin’ny reniny, ary ny vinatovavy amin’ny ravozany vavy, ary ny ankohonan’ny olona ihany no fahavalony

-          Conflit de géneration io, fa rehefa mahatandrina dia tsy mipoitra io.

Mizaraza ny andraikitra, dia jereo ny ankohonana: fampianarana ny kristianina hanisy lanja ny ankohonana.

And 37-39 : izay tia ray na reny mihoatra ny fitiavany Ahy  dia tsy mendrika ho Ahy, ary izy tia ny zanany lahy na zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany Ahy dia tsy mendrika ho Ahy.

Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliana dia tsy mendrika ho Ahy.

izay mamonjy ny ainy no hanary azy. Ary izay manary ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy.

Aza adika vilana io fa:

Tiako ny Tompo, manompo an’Andriamanitra aho.

Raha misy interêtn’Andriamanitra voatohitohina dia sarotiny aho,fa izaho tsy manao abssentéisme ao an-trano .Fa lasa Andriamanitra no tenenin’ny olona ratsy.

Angatahina amin’ny Tompo mba tsy ho sabatra.

And 40-42: Izay mandray anareo dia mandray Ahy; ary izay mandray Ahy dia mandray izay maniraka Ahy.Ary izay mandray olona marina satria olona marina izy.

Na zovy na zovy no manome rano mangatsiaka na dia eran’ny kapoaka ihany aza hosotroin’ny anankiray amin’ireo madinika ireo …….

Mety ny ankohonanao izay karakarainao izany, fiezahana atao izany.

Olona marina = olona nohamarin’Andriamanitra =kristiana.

Madinika= zanak’Andriamanitra miara manompo aminao, fa tsy ny sahiran’ny fiangonana.

Resy lahatra ianao amin’ny fitiavanao an’Andriamanitra dia tsy ataonao tsinotsinona ny ankohonanao, sy ny madinika.

JAONA 13: 1- 20

And1-3: Ary talohan’ny andro firavoravoana tamin’ny Paska, satria fantatr’I Jesoa fa tonga ny fotoana hialany amin’izao tontolo izao ho any amin’ny Ray, ary efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia tia Azy hatramin’ny farany.

Ary raha mbola teo amin’ny fisakafoanana hariva, ary Jodasy Iskariota, zanak’I Simona, efa nomen’ny devoly saina rahateo mba hamadika Azy, sady fantatr’I Jesoa koa fa ny Ray efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany, ary Andriamanitra no nihaviany sady Andriamanitra  koa no hiverenany. Mamintin-javatra: efa fantany fa efa tonga ny fotoana, efa fantany koa ny amin’ny Jodasy, sns….

And4-6: Dia nitsangana niala teo am-pihinanana Izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaohana, ka nisikinany , ary rehefa vita izany dia nampidina rano tamin’ny tavy Izy ka manomboka manasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin’ny lamba famaohana izay nisikinany. Dia nankeo amin’ny Simona Petera Izy, fa hoy Petera taminy: Tompoko, hianao va hanasa ny tongotro.

Efa nanasa ny tongotry ny mpianatra hafa Jesoa fa tsy ni-réagir ireo.

Napetrak’I Petera amin’ny toerana ambony be Jesoa 

Nanangona fifiav