Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Sampana Fifohazana

JESOA MANIRAKA NY MPIANANY HITORY NY FILAZANTSARA MATIO 10:1-2203/06/2016 16:50

Isika zanak'Andriamanitra, manaiky an'i Jesoa kristy ho Tompo sy Mpamonjy, dia hirahiny koa hanambara izany filazantsara izany amin'ny olona rehetra (Matio 28:19); tsy lalam-baovao anefa no hitondrany antsika fa lalana efa hananan'ny apostoly (mpianany) traikefa (pratika), ka io perikopa io no fototrin'ny fomba hanantaterahana izany asa hiantsoana antsika izany.

SAMPANA FIFOHAZANA:   FAMPIANARANA   PASTEUR   RANJAKAVOLA (02 Juin 2016)

JESOA MANIRAKA NY MPIANANY HITORY NY FILAZANTSARA

MATIO 10:1-22

 

Isika zanak'Andriamanitra, manaiky an'i Jesoa kristy ho Tompo sy Mpamonjy, dia hirahiny koa hanambara izany filazantsara izany amin'ny olona rehetra (Matio 28:19); tsy lalam-baovao anefa no hitondrany antsika fa lalana efa hananan'ny apostoly (mpianany) traikefa (pratika), ka io perikopa io no fototrin'ny fomba hanantaterahana izany asa hiantsoana antsika izany.

1.  Zavatra ilaina :

a)        Nomen'ny Tompo fahefana mitovy tsy misy latsaka ny apostoly 12 (isan'izany koa i Jodasy) :

ü  Fahalalana ny marina (resy lahatra): "efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra"

ü  Fahefana hitory ny filazantsara (fahalalana; fahasahiana; fahaiza-miteny)

ü  Fahefana hanasitrana ny marary; hanadio ny boka; hampitsangana ny maty

ü  Fahefana handroaka demonia

FAHEFANA NOMEN' NY TOMPO MAIMAIMPOANA IZANY KA HOZARAINA MAIMAIMPOANA.

b)        Safidy hanantanteraka ny asa :

Misy fijery mahadiso ny olona rehefa mamaky ny Genesisy 2:16-17: tsy Andriamanitra no namono ny olona rehefa nihinana ny zavatra norarana, fa ny olona no nisafidy ny lalam-pahafatesana tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra.

Tsy fomban'Andriamanitra no manolo-bato mafana ny zanany, na manome vahana ny ratsy haka fanahy ny zanany.

I Matio , mpamory hetra fahiny , dia fantany tsara ny fahalemeny manoloana ny vola, ka tsy navelany ho mpitana vola, fa i  jodasy no notendreny tamin'izany.
i Jodasy, izay Zelota hiringiriny, fatratra teo amin'ny fitiavan-tanindrazana, dia navelan'ny Tompo koa hampihatra izany fikajiana ny tanindrazana izany amin'ny volan'ny fikambanana; saingy rehefa ny fitiavan-tena te-ho lohany (politika hitantana sy hametraka ny  fijery ny tenany) no nivelatra tao aminy, dia lavon'ny fakam-panahy izy ka tsy vitan'ny nangalatra vola tao anaty kitapo fotsiny (Jaona 12); fa niafara tamin'ny nivarotra ny Tompo tamin'ny fariseo. Mbola safidy daholo izany .

2.  Fepetra arahina eny am-pandehanana

a)        Aza mitady tombontsoa manokana ho anao:

And 9 dia mandidy tsy hitady volamena, na volafotsy ho any am-paosin'ny mpianatra :

ü  Ny volamena dia lafo vidy ka mora hampiasain'ilay ratsy hanakonana ny filazantsara fa ny tenan'ny mpitory no mihasikasina

ü  Ny vatsy ho enti-miasa dia mora hampiasain'ilay ratsy ho sakana tsy ahafahana mana-mbara ny vaovao mahafaly.

Mora tamin'i satana no naka fanahy an'i Jodasy noho izay toetra nanany nijery loatra ny paosiny izay.

Matio 6 dia manamafy fa katsahin'ny jentilisa fatratra ireny, ary matetika koa antony hanaovan'izy ireny ny asa fitoriana.
Ny Tompo naniraka nanefa no tompon'ny asa, anjarany no manome ny fomba sy ny fitaovana ho enti-miasa, fa ny tenanao fotsiny no ilainy hiara hiasa Aminy.

NY MPIASA DIA MENDRIKA HAHAZO NY HANINY

b)        Miara-miasa amin'ny ireo mendrika ao amin'izay ho haleha

Ny trano, ny olona mendrika: ireo izay vonona ny hampandroso anao; ireo izay vonona ny hihaino anao.

Ny Tompo efa miasa mialoha sy manomana ireny fa miandry ny safidiny fotsiny raha hanaiky izy ireny na tsia.

Ny anjaranao dia ny: MANONONA NY FIADANAN'NY TOMPO HO AO AMINY.

ü  Izany hoe: manamafy ilay fitiavan'ny Tompo izay niantso azy ireny  ho mpiara-miasa Aminy fotsiny ianao; ary tsy diso safidy izy ireny raha nanaiky izany fiaraha-miasa izany. Tombontsoa sy fitahiana lehibe no noraisiny satria ny Tompo tokoa no honina ao an-tokatranony sy eo amin'ny fiainany ka hiadana izy.

ü  Raha nisafidy ny tsy hiara-hiasa kosa  izy ireny( tsy nanaiky nampandroso) dia : miverina aminao nanonona ny fiadanan'ny Tompo ny fahasoavana ka ny anjarany sisa dia : ny MARIKA AVY AMIN'LAY VOVO-KAPA NAHINTSANAO teo ampandavany.
Ozona sy loza no hanjohy azy satria mbola mafy nohon'ny afo nilatsaka tany Sodoma sy Gomora ny fahoriana hihatraaminy any am-parany ( porofo mbola velona mandrak'ankehitriny ny fahalevonan'ny tananan'i Sodoma sy Gomora dia ny Ranomasina mainty)

c)        Manaiky ho ONDRY HAPETRAKA EO AFOVOAN'NY AMBODIA:

Tsy manana hery hanoherana ambodia( izay tsy manan-tsaina afa-tsy ny hanaikitra sy hihinana) velively ny ondry. Toy izany koa ny mpianany manoloana ireo jiosy iray tanindrazana aminy izay tsy mahalala afa-tsy ny fahoriany manoloana ny fampijalian'ny romana mpanjanaka.
Rehefa tsy izay manahirana azy ireo no zavatra toriana aminy , na tsapany fa tsy miantraika mivantana amin'ny fiainany andavanandro, dia tsy henoiny ary matetika aza hanenjehany ny mpitory vaovao mahafaly. Mila manana toetra matanjaka tsara izy ireny: HENDRE TAHAKA NY MENARANA, ARY MORA TAHAKA NY VOROMAILALA.

Ny menarana dia biby manaikitra sy manindrona: ny teny torina izany dia manindrona ireo vahoaka ireo ka ny fiantraikan'izany dia miteraka:-

ü  Fibebahana raha mandray ny teny izy ka mahatsiaro ny fahadisoany: miteraka fahavelomana ho azy izany; lasa mpiara-miasa aminao mitory izy avy eo.

ü  Fankahalana sy fanenjehana raha mahatsiaro izy fa manasikasina ny hadalany ny teny: miteraka fahafatesana ara-panahy; miomana ianao mpitory fa tsy avelany hipetrapetraka fa fanenjehana no setrin'izay ho anao.

Noho izany , mila manana toetra mahay mandanjalanja ny fitoriana ny filazantsara (connais-sance psycho, socio, en elocution..). Tsy hananantsika anefa izany raha tsy ny Fanahy Masina no miasa ao anatin'ny mpitory.

Izany no manamafy fa: (Recommandé an' ny Tompo ianao izay manaiky ho mpitory ny filazantsara)

TSY TOMPON'NY ASA IANAO FA IRAKA ( JESOA KIRSTY NO MANIRAKA)

 IZY IHANY KOA NO MANOMANA NY FITAOVANA HO ENTI-MIASA

IZY IHANY KOA NO MITENY SY MIASA AMIN'NY ALALANAO

FA FITAOVANA SY FANTSOANA MPAMPITA FOTSINY IANAO KA TSY TOKONY HATAHOTRA

Ny fatra hahalalana ny vesatrin'ny fitoriana natao dia ny habetsahan'ny olona nihaino, izany hoe: ireo olona nandray ny filazantsara, ka lasa mpiara-miasa aty aoriana.

Fa nomena maimaimpoana ianao (25 taona no naharenesanao ny fitoriako), afaka mandrefy izany ve aho eo anivon'ny sampana sy ny asa rehetra eto ampiangonana ?

Ary ianao manokana, moa ve resy lahatra amin'ny asa hasain'ny Tompo atao  notoriako taminao hatrizay ianao ka hitondra baiboly amin'ireo izay mangetaheta ? (FFPM 310)

Mandehana ary, dia mitoria ny filazantsara fa efa mazava aminao anio ny fototra sy fomba hahavitana izany ho voninahitr'ilay Tompontsika.

Nanangona RS