Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

5 mn Alahady 18 Martsa 201819/03/2018 15:00

"Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin'ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo intsony izany." Ezekiela 18,30 => Tsy fiovana amin'ny am-pahany fa manontolo no iandrasan' Andriamanitra amintsika mba hamelany ny helotsika.

Tantara:

Ingahy Radaoro dia raim-pianakaviana tsy dia nilamina loatra teo amin'ny fiaraha-monina: mamoloava; mpiloka; mpangalatra. Indray andro, mba nanantona an'i Mopera izy; ka hoy izy taminy:

Radaoro: Manao ahoana ianao, Mopera.

Mopera: Manao ahoana ianao, anaka. Inona ny vaovao-nao izay?

Radaoro: Tena misy mitsy Mopera a.

Mopera: Ay, mba lazao ary.

Radaoro: Efa niova aho Mopera.

Mopera: Inona ny fiovanao ey zanako?

Radaoro: Efa mba tsy dia mamo firy intsony aho, Mopera.

Mopera: Fa mbola mamo ihany izany ianao, ry zanako?

Radaoro: Eny, Mopera; mbola mamely kely ihany aho indraindray.

Mopera: Inona koa ny fiovanao, ry zanako?

Radaoro: Efa tsy dia miteny ratsy intsony aho izao, Mopera.

Mopera: Fa mbola miteny ratsy ihany izany ianao? Inona koa ny fiovanao, ry anaka?

Radaoro: Efa tsy dia miloka firy intsony aho, Mopera.

Mopera: Fa mbola miloka ihany izany ianao?

Radaoro: Izany ve moa afenina Mopera fa mbola manao PMU ihany aho rehefa mba ambonimbony iny ny vola "cagnottte".

Mopera: Mbola misy koa ve anaka ny fiovanao teo aminao?

Radaoro: Efa mba tsy dia mangalatr afiry intsony aho, Mopera.

Mopera: Fa mbola mangalatra ihany izany ianao?

Radaoro: Eny, Mopera; mbola mangalatra ihany aho rehefa misy mihahaka eny.

Ary hoy Mopera taminy:

"Voavela ny helokao ry zanako, fa efa nitsotra ny Marina ianao."

=> Tsy fiovana amin'ny am-pahany tahaka ny an' Ingahy Radaoro fa ny manontolo no iandrasan' Andriamanitra antsika mba hamelany ny helotsika.

Amen.