Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

SA

5 mn11/03/2018 10:24

Lesona: Mora ny Fahotana izay manakatsakana antsika tsy ahazo satroboninahitra Asa 3,19 "Koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. "

Tantara:

Indray andro dia nisy fifaninana tao anaty tanàna iray, ka Hazakazaka somary hafa kely ilay izy.Mihazakazaka hitondra borety misy sahona ny akizy tao. Ary ny loka tamin'izany dia satroboninahitra.

Nampiomehy satria vao nanomboka kelikely ny hazakazaka dia nitsambikina avokoa ny sahona rehetra tanaty borety, ka nisamaritaka nisambotra ny sahona ny ankizy.

    Misy ankizy ho tody hatramin'ny farany vé?

Eny. Nisy ankizilahy iray tonga hatramin'ny Farany.

    Inona ary ny nataony? Nanontany azy ireo mpandrindra ny lalao.

Ka hoy izy : "novonoiko daholo ny sahona tanatin'ny boretiko, fa fantatro fa hanakana ahy eny an-dalana ny fitsambikinany"

Ary ny fepetra tsy niteny hoe sahona maty na sahona velona no tsy maintsy tonga hatramin'ny farany. Ka dia azony ny Satroboninahitra.

Arak'izany, mora sady maro ny fahotana manakatsakana antsika tsy ahazo ny satroboninahitra, "koa mibebaha hianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny Fanatrehan'ny Tompo". (Asa 3,19)