Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Katekomena

NY VAVAKY NY ANKOHANANA09/09/2016 08:13

Manao ahoana ny vavaka tokony ataontsika ao amin'ny ankohonana misy antsika avy ?

NY VAVAKY NY ANKOHANANA
1.FAMPIDIRANA
Ny vavaka toy ny valin-teny ataontsika olona amin’Andriamanitra dia :
TSY izay sitrapontsika ihany akory no holazaintsika
NA izay “tiantsika” ihany akory no angatahintsika
Fa MIFANDRAIKA sy MIFANDRAY amin’Izay nolazain’Izy Tompo tamintsika
2.FANAZAVANA
Tsy vavaka tsotra na vavaka ataon’olon-tokana izao ianarantsika izao fa indrindra “VAVAKY NY ANKOHONANA”. Mikendry Izy hahasoa sy hampandroso,
an’iDada sy Neny
ny zanaka rehetra
hatramin’ireo taizany
a)Vavaka ataon’i dada sy neny
Ny Matio 19.6 no sady mibaiko azy mivady haharitra amin’ny vavaka no manome toky azy ireo fa “MIARO” ny maha IRAY azy mivady ny Tompo.
Anjaran’izy mivady ny mifampitaiza mba “HIFANKATIA”.
Hoy ny iteny hoe : ”izay te ho hajaina dia aoka izy HANAJA TENA” koa raha tian’izy mivady ny hampiraisin’Andriamanitra dia tokony hanaiky (hahay) “miray” (saina ,finoana ,fiainana).
b)Vavaky ny zanaka
Mangataka “fanahy mankato” amin’Andriamanitra izy ireo.
Fany teny MIBAIKO azy ireo mba “hahaolom-banona azy ireo” dia Efesiana 6.1-2 dia ny “HANAJA Ray aman-dReny”;
Fa izay manaja azy ireo dia efa manaja an’Ilay Nahary satria ireo Ray aman-dReny ireo no “nahita-masoandro” (toy ny nahary ny zanaka).
d)Vavaky ny ankohonana
Mivavaka izy ireo mba hahazo Famonjena (“Minoa an’I Jesoa Tompo ianareo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao”(Asan'ny Apostoly 16.31)) Ankohonana “TAPAHIN’ANDRIAMANITRA” (gouverner ,diriger),tsy “miferinaina” fa “faly” amin’ny ataon’ny Tompo aminy (I Tesaloniana 5.17-18). Ankohonana “MANOMPO” an’Andriamanitra ,tsy terena fa manao izany an-tsitrapo.
[Izay rehetra atao ao amin’ny Fiangonana dia hanaovana FANEKENA avokoa]