Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Katekomena

JESOA KRISTY OLONA, TENA OLONA12/10/2017 19:13

Lesona Katekomena : JESOA KRISTY OLONA, TENA OLONA

1.FAMPIDIRANA

Ny I Jao 4.1-3 dia mampitandrina antsika amin'ireo " mpaminany sandoka " ; ka ny fanekeny na tsia fa TONGA NOFO (OLONA) i Jesoa no ahafantarantsika azy ireo. Hianatra ny MAHA TENA OLONA an'i Jesoa, mba hitomboantsika amin'ny Finoana Azy isika izao.

2.FANAZAVANA

Ny Jiosy no tena resilahatra fa OLONA tokoa i Jesoa, satria fantany ireo ray aman-dreniny sy ireo mpiray tampo Aminy, naira-monina taminy (cp Matio 13.53-57)
  Isika zanaky ny Filazantsara no sahira-tsaina, sarotra amin'ny mino izany maha olona an'I Jesoa izany.
  Hiezaka hamoaka ny Fanambaran'ny Soratra Masina ny amin'izany maha olona an'I Jesoa izany isika.
  Mazava fa ny Baiboly mmanontolo no tsy maintsy vahavahantsika amin'izany.
  Genesisy 3.15 faminaniana ( fanambarana mialoha) ny hahatongavan'ny " taranaky ny vehivavy " ity voalaza eto ity.
  Hazavain'ny Matio 1.1-17, indrindra ny andininy faha16 hoe: " … ary I Maria niteraka an'I Jesoa, izay atao hoe : KRISTY".
  Ny Lioka 1.34-38 no mampiseho ilay Anjely (Irak'Andriamanitra) nilaza ny hahaterahan'I Jesoa Kristy io. Ny FINOANA no andraisantsika fa MARINA ireo lazain'ny Evanjelisitra ireo." fa ny Finoana dia avy amin'ny TORITENY ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny Tenin'ny Kristy" (Romana 10.17) Andraikitra LEHIBE tsy maintsy sahanin'izay HITORITENY ny mahalala (yadah) ny TENIN'I KRISTY. Fa izay MIHAINO kosa dia tsy maintsy MITANDRINA izay teny reny (cp Lioka 8.18, Deoteronomia 28.1-?, II Timoty 4.3-4