Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Katekomena

Ireo teny fito teo amin'ny hazofijaliana20/04/2017 07:57

Ireo Teny Fito nataon’I Jesoa teo amin’ny Hazofijaliana no mamintina ny IRAKA nampanaovin’Andriamanitra Azy HAMONJENY antsika.

IREO TENY FITO TEO AMIN’NY HAZOFIJALIANA

Azo heverina ho “mamintina” ny Iraka nampanaovin’Andriamanitra an’I Jesoa ireo Teny Fito nataony teo amin’ny hazofijaliana ireo. Hianatra(handalina) ny amin’ireo isika, mba hahatakarantsika izay ANTONY nahatongavany ho OLONA, hamonjy antsika.

Andeha ary hianarantsika tsirairay ireo teny fito ireo.

 1. TENY VOALOHANY:”Ray ô, mamelà ny helony fa tsy fantany izay ataony”

Mipetraka amin’ny MAHA “OLOMBELONA”(NOFO) I Jesoa” Zanak’Andriamanitra “. Nanao izay “tsy maintsy” nataony ireo “mpandray anjara” tamin’ny nahafaty Azy:  

  • Jodasy
  • Ireo mpisorona ; mpisoronabe
  • I Pilato sy ireo mpiara-miasa aminy
  • Ireo miaramila(na ny an’ny mpisoronabe na ny an’ny romana)
  • Ireo vahoaka

Tsy maintsy ambarantsika eto fa “NAMELA ny helok’ireo rehetra ireo Andriamanitra”

 1. TENY FAHAROA:”Lazaiko aminareo ANIO, fa hihaona Amiko ianao any amin’ny Paradisa” Lioka 23.43

Hazavaina tsara fa RAHA HO FATY I Jesoa Kristy, dia tsy hitsangana raha tsy telo andro aorian’izany; TSY ANIO izany no hihaonany amin’ity JIOLAHY voavonjy ity.

Ary koa efapolo andro aorian’ny nitsangany vao NIAKATRA “ho any amin’ny Ray Izy; TSY ANIO no hihaonany amin’ity jiolahy novonjeny ity.

TSY DISO koa anefa I Jesoa raha nilaza fa “ANIO” no ilazako aminao, fa hihaona Amiko any Paradisa ianao”

 1. TENY FAHATELO:”Ravehivavy indro ny Zanakao, Ralehilahy indro ny reninao”Jaona 19.26-27 Jesoa teo amin’ny hazofijaliana no nampihavana antsika;tsy isika samy olona ihany fa

indrindra koa tamin’Andriamanitra.

Noravan’I Jesoa teo amin’ny hazofijaliana io ny FIFANDRAFIANTSIKA (rafy) ka tonga “ Mpihavana” isika.

Fa nofoanany teo koa ny “FISARAHANTSIKA” tamin’Andriamanitra ka tonga Zanak’Andriamanitra isika.

Mby aiza sa manao ahoana ny Fihavananao amin’ny “RENINAO”, sa amin’ny “ZANAKAO”?(cf I Petera 3.7 miantoka ny handraisan’Andriamanitra ny vavaka ataonao izany)

 1. TENY FAHAEFATRA:”Andriamanitra ô! Andriamanitra ô! Nahoana no mahafoy Ahy Ianao?”(cf Salamo 22)

(Matio 27.4; Marka 15.34)

Ny mpanao salamo, ao amin’n Salamo 22, dia efa nahafantatra (toy ny naminany), fa “hahatsiaro ho nafoin’Andriamanitra” Jesoa Zanany, raha hohomboina eo amin’ny hazofijaliana Izy. Hevero izao ataon’I Jesoa izao, fa MIANTSO ny Rainy hoe “Andriamanitro” Izy. Moa va tsy toa antsika olombelona; maneho ny maha-OLOMBELONA Azy mihitsy I Jesoa eto, MILA EKENTSIKA tokoa fa “TONGA OLONA”I Jesoa (cf I Jaona 4.1-3).izany nahatongavany ho olona izany indrindra no NAHAFAHANY NISOLO ANTSIKA;

Jesoa.

Nisolo anao amin’ireo “Fahakiviana” mahavery Fanantenana anao teo amin’ny hazofijaliana 

TSY natao ho anao izay EFA MINO Azy intsony ny “hamono tena”, noho ireo zava-tsarotra miseho eo amin’ny fiainana.

 1. TENY FAHADIMY:”Mangetaheta Aho”
 • Raha nahatsapa toa “NAFOIN’Andriamanitra” I Jesoa dia” nangetaheta hihaona Aminy Izy” rehefa fantany fa tsy izany tsy akory.

Toy izany koa, raiso ho Fomba hisintonan’Andriamanitra anao ireo zava-tsarotra niseho, ka mba HANGETAHETA HIHAONA Aminy koa ianao.

 • Mangetaheta te HAMONJY fanahy maro Izy. Tokony mba hananantsika ihany koa izany HETAHETAM-PANAHY izany, hamonjena ny hafa.
 1. TENY FAHAENINA: “VITA”

Tamin’ireo ASA nataon’ I Jesoa teo anivon’ ny mpianany, dia fiteniny matetika ny hoe:”Tsy mbolatonga ny fotoako

Fa eto amin’ny hazofijaliana dia ambarany fa VITA ireo NANIRAHAN’NY RAY Azy. “VITA” ny Famonjena, raha isika no mandray Ilay Asa.

MANAN-JARA amin’ny Famonjena vitan’I Jesoa teo amin’ny hazofijaliana koa ianao! Raiso Jesoa, dia VOAVONJY ianao!

 1. TENY FAHAFITO: “Ray ô! Eo an-tànanao no apetrako ny Fanahiko”

Misantatra izay efa HOMENY antsika (olombelona tahaka Azy) I Jesoa, ka mamerina ilay Fanahy natao tao amin’ny nofonsika ho any amin’Ilay Nahary antsika (cp Mpitoriteny12.5)

Niala tao amin’ilay nofo mety lò ny Fanahy Masina tao Aminy fa ho eo an-tànan’Andriamanitra.(cp Genesisy 2.7)

Ireo Teny Fito nataon’I Jesoa teo amin’ny Hazofijaliana no mamintina ny IRAKA nampanaovin’Andriamanitra Azy HAMONJENY antsika.