Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Sahia manohitra ny Kolikoly

Katekomena

 • 13/03/2018 10:51 -Ireo sakrameta

  Ireo sakramenta roa ireo no raisin’ne FJKM ho «FANORENANY ny Finoany an’i Jesoa Kristy», ilay Tompo sy Andriamaniny. Ireo no MAMPIRAY azy amin’ny Fiangonana Protestanta zanaky ny REFORME manerana izao rehetra izao. ...

 • 22/02/2018 20:47 -NY FANOLORAN-TENA

  Lesona katekomena ataon'nyMpitandrina Ranjakavola ao amin'ny IFR isaky ny sabotsy hariva amin'ny 2:30 ka hatramin'ny 4:00 : Ny Fanoloran-tena...

 • 01/11/2017 13:04 -NY FAHATERAHANA INDRAY

  Ny fahaterahana indray dia asan'Andriamanitra, ny anjarantsika dia ny manaiky fa mpanota isika ka mila mandray ny famonjena atolony ao amin'i Jesoa Kristy...

 • 12/10/2017 19:13 -JESOA KRISTY OLONA, TENA OLONA

  Lesona Katekomena : JESOA KRISTY OLONA, TENA OLONA...

 • 10/10/2017 19:20 -NY LITORJIA

  I.FAMPIDIRANAHazavain'ny mpampianatra maro hoe : " ASAM-BAHOAKA " ilay teny grika nandraisana ny litorjia. Mandray anjara ao anatin'io Fanompom-pivavahana hanarahana io litorjia io ny VAHOAKA KRISTIANA rehetra.II.F...

 • 10/07/2017 16:00 -NY FANALAHIDIN'NY FANJAKAN'NY LANITRA

  I Fampidirana Iraka nampanaovin’ny Tompo ireo mpianany tamimn’Izy nitsangana tamin’ny maty ny hoe:”Mandehana mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra”.Ho fankatoavan’izy roa ambiny folo lahy no n...

 • 20/04/2017 07:57 -Ireo teny fito teo amin'ny hazofijaliana

  Ireo Teny Fito nataon’I Jesoa teo amin’ny Hazofijaliana no mamintina ny IRAKA nampanaovin’Andriamanitra Azy HAMONJENY antsika....

 • 28/12/2016 03:54 -IREO TENY FOLO nomen’Andriamanitra antsika (IREO DIDY FOLO)

  Ireo Teny FOLO nomen'Andriamanitra antsika....

 • 03/10/2016 15:39 -MITADIAVA AN’I JEHOVAH AMIN’NY FO MADIO

  Betsaka ireo VATOMISAKANA antsika amin’ny fitadiavantsika an’Andriamanitra, mainka fa hitady Azy amin’ny FO MADIO. Azo antoka ny fitarihan’ny Fanahy Masina amin’izany fitadiavantsika Azy izany. Ka aza mora ketraka fa MITOZOA hatrany (MAZOTOA hatrany)....

 • 09/09/2016 08:13 -NY VAVAKY NY ANKOHANANA

  Manao ahoana ny vavaka tokony ataontsika ao amin'ny ankohonana misy antsika avy ?...