Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko hatramin'ny faran'ny tany. Asa 1:8

Mandehana amin’ny rariny sy hitsiny ao amin’ny Tompo

Edito

Tafahaona Aogositra 201806/08/2018 12:16

Tafahaona Aogositra 2018 Tafahaona volana Aogositra 2018 « Mitsangàna hanohitra ny herisetra »

Hoy ny Tompo : « fa Izaho kosa milaza aminareo hoe : Tiava ny Fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo » (Mat 5 :44). Ary ny Apostoly Paoly koa nampianatra hoe : « fa raha noana ny fahavalonao, omeo hanina izy ; raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny; fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo ho eo an-dohany » (Rom 12:20).

Tsy basy aman-tafondro na sabatra no Fiadiana entintsika « hanohitra ny herisetra » ! Tsy fomba fiadintsika ny hoe : « maso solon’ny maso, nify solon’ny nify ».Fa ny fiadiantsika dia ny « Fitiavana » !!!

Tsaroako eto ny fomba nandresendry Pasteur Martin Luther King : « La force d’Aimer »! (« Ny Hery hitiavana ». Tsarovy fa ny olona dia fitiavana tsy mba mety resy!

Hoy ny vavaka nataon’ny Mpitolona malaza: « Eo amin’izay misy fankahalana, ampianaro aho mba hizara fitiavana. Eo amin’izay misy herisetra, … mba hanehoako fahalemem-panahy. Eo amin’izay irehetan’ny fahatezerana, ampianaro aho mba hizarako fifaliana… »

Tsarovy fa ny mpampiasa herisetra no ho reraka mialoha. Izay tia mamoritra no ho ketraka !

Fa ny mahay miaina am-pilaminana no hateza hery ka tsy mba ho reraka  !  (C’est dans le calme (la paix) qu’on économise sa force).

Ka izay mikiakiaka amin’ny feo avo, valio feo malefaky ny « Fandriampahalemana » .

Noheverin’ny olona tamin’ny andron’i Jesoa Tompo, fa raha hampiasa herisetra ka hamono Azy izy ireo, dia handresy ! Tsia, fa ny Fitiavana « Ambony » nasehon’i Jesoa  tamin’ny nanolorany ny Tenany ho faty, no nandreseny, tsy ireo izay nanohitra Azy ihany,  fa hatramin’i satana ilay fahavalo ratsy, resiny mandrakizay !

Koa « Aza mety ho resin’ny ratsy ianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy  »(rom 12:21)

Mahereza ary ho Vavolombelon’Ilay Jesoa be fitiavana dia ho resinao ny herisetra rehetra.

Ny Mpitandrina RANJAKAVOLA